A MAGYAR NÖVÉNYVÉDO MÉRNÖKI
ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA SZERVEZETI
ÉS MUKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Növényvédo Mérnöki és Növényorvosi Kamara (továbbiakban: Kamara) a 2000. évi LXXXIV. tv. (továbbiakban: Tv.) és az Alapszabály (továbbiakban: Asz.) alapján a Kamara Szervezeti és Muködési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint

I.
Az SZMSZ CÉLJA:

1. Meghatározni a Tv. és az Asz. alapján létrehozott szervezeti egységek működési szabályait
2. Meghatározni a vezetendő alapnyilvántartásokat
3. A területi szervezetek egymás közötti kapcsolatainak egységesítése, úgymint:
a/ Átigazolás rendje és nyilvántartása
b/ Kölcsönös tájékoztatás a megyén/fővároson átnyúló szakmai problémákról
c/ Közös /regionális/ feladatvállalások
4. A tagsági igazolvány és egyéni bélyegző használata
5. A Kamara javaslatai a növényvédelmi tevékenység, szaktanácsadás során használandó nyomtatványokra és egyéb tevékenységre szóló ajánlásokra.

6.. Meghatározni a kitüntetések alapításának, illetve adományozásának alapvető szempontjait

II.
MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK:

1. Küldöttközgyűlés /továbbiakban Kkgy/:
a) Tagjai:
– Területi szervezetenként 5 fő küldött szavazati joggal 100 fő
– A Kamara elnöke, főtitkára, alelnöke: 3 fő
– Elnökségi tagok: 5 fő
– Országos Felügyelő Bizottság elnöke 1 fő
– Országos Etikai és Fegyelmi Biz. elnöke 1 fő
– Országos Oktatási és Továbbk. Biz. elnöke 1 fő
– Országos Növény -és Környezetbiztonsági Bizottság elnöke 1 fő

Tanácskozási joggal meghívottak:
– Területi szervezetek elnökei és titkárai

b) Mivel az egyes tisztségek között többszörös átfedés lehetséges, ezért minden olyan választás után 30 napon belül, ahol a Kkgy tagjaiban változás történik a főtitkár jegyzőkönyvezi a Kkgy tagjait és létszámát, melyet az elnök és a Felügyelőbizottság elnöke aláírásával hitelesít.

c/ A Kkgy-t az országos elnökség nevében az elnök hívja össze, lebonyolításáért a főtitkár felel. Az érdemi munka megkezdése előtt kell megállapítani a határozatképességet, annak hiányában 15 napon belül kell a Kkgy-t ismételten összehívni, ekkor a Kkgy a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Összehívható a Kkgy ismételten aznapra is, amennyiben ez a lehetőség a meghívóban rögzítve volt. A Kkgy meghívójának tartalmaznia kell a Kkgy idejét, helyét, a tervezett napirendi pontokat, a határozatképtelenség esetén követendő – már fent említett – szabályokat.

d/ A Kkgy-ről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a két hitelesítő aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket a napirend megtárgyalása előtt kell megválasztani.

e/ A Kkgy határozatairól a főtitkár “A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI” címmel hitelesített, idősoros, számozásában évente újrakezdett nyilvántartást vezet. Hitelesítő: az elnök és a Felügy. Biz. elnöke.

A küldöttközgyűlés határozatait 30 napon belül megküldi a megyei szervezeteknek.

f / A Kkgy. költségei az Országos szervezetet terhelik, kivéve a nem országos tisztségviselők és a küldöttek utazási költségeit.

g/ A küldöttközgyűlés dönt az elnökség, az országos bizottságok tagjainak és elnökeinek díjazásáról.

h/ A Kkgy határozatait általában nyílt szavazással hozza, a Tv, Asz szerinti titkos szavazást igénylő esetekben külön jegyzőkönyvet kell felvenni. A titkos szavazás jegyzőkönyvének tartalmaznia kell:
– a szavazás időpontját
– helyét
– határozatképességi adatokat
– választandó tisztségenként a jelöltek nevét, a kapott szavazatok számát, a kapott szavazatok összes szavazatszámban mért százalékát
– választandó tisztségenként a megválasztott tisztségviselőket
– a jegyzőkönyvvezető és a szavazatszedő bizottság aláírását.

i/ A jelölés és a titkos szavazás rendjét az Asz 24/A. pontja határozza meg. (elfogadó nyilatkozat minták 12. A, B. melléklet)

j/ Titkos szavazás előtt a küldött közgyűlésen 1elnök és maximum 6 tagból jelölőbizottságot kell választani, melynek a Tv., illetve az Asz. szerint eljárva a jelölés lebonyolítása a feladata.

k/ Titkos szavazás előtt 1 elnök és maximum 4 tagból szavazatszedő bizottságot kell választani, melynek nem lehet jelölt a tagja.

l/ A jelölő és a szavazat számláló bizottság mandátuma a szavazás lezárásával automatikusan megszűnik.
m/ Évente legalább egyszer küldöttközgyűlést kell összehívni, mely/ek/ből az első nem lehet később, mint tárgyév május 15.

2. Elnökség:

a/ A nyolc fős elnökség a Kamara állandó országos ügyintéző szerve. Feladatai ellátása érdekében irodát tart fenn Budapest területén, telefon, fax /internet/ elérhetőséggel, legalább a hét 1 munkanapján, legalább heti négy órában fogadóórát tart. Az iroda munkabeosztását évente előre meg kell határozni.
b/ Üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer tartja. Összehívását nyolc nappal előbb, írásban /faxon, e-mailen/ kell megejteni. Ad hoc esetekben döntését az elnök kérésére elektronikus úton is meghozhatja.
c/ Tagfelvétel elmaradása, illetve kizárás elleni fellebbezés esetén szakértői engedély visszautasítás elleni fellebbezés.
(1) a fellebbezés beérkezésétől számított 30 napon belül az elnökséget össze kell hívni az elbírálás érdekében.
(2) Kérdéses esetekben az elnökség külső szakértő igénybevételéről dönthet.
(3) Az elnökség döntéseit az érintett fellebbező, az illetékes területi szervezet képviselőjének meghallgatása után az érvényes jogszabályok, az Asz, valamint az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével 15 napon belül hozza.
(4) Az Elnökség határozata ellen a fellebbező bírósághoz fordulhat a határozat kézhezvételétől számítva 30 napon belül. Ennek hiányában, illetve a határidő vétkes elmulasztása esetén az elnökség határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs.
d/ Az elnökség üléseire az állandó bizottságok elnökeit meg kell hívni, melyen tanácskozási joggal vesznek részt.
e/ Szükség szerint a szélesebbkörű döntéshozatal érdekében az elnökség a területi szervezetek elnökeinek bevonásával kibővített elnökségi ülést is összehívhat, melyen az elnökség tagjain kívüli meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt /“Nagyelnökségi”/. Az ülésre a szakmai tagozat/ok/ elnökét is meg kell hívni.
f/ A területi szervezetekkel való operatív kapcsolattartás céljából “területi koordinátorokat” jelöl ki az elnökség nem vezető tisztségviselői közül.
g/ Határozatképes, ha az elnökség tagjaiból legalább 5 fő megjelent, azonban nem tartható elnökségi ülés, ha az elnök, alelnök, főtitkár közül egyikük sincs jelen. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
h/ Dönt az országos szervezet alkalmazottai bérezésének elveiről, valamint a felkért szakértők, eseti bizottságok díjazásáról.
i/ Véleményezi a Kkgy felé a létrehozandó szakmai tagozatok indokoltságát.
j/ Javaslatot dolgoz ki a területi szervezetek tisztségviselőinek díjazási elveire.
k/ Nyilvántartást vezet a területi szervezetek által regisztrált növényvédőszer nagy és kiskereskedőkről.
l/ Dönt a Kkgy összehívásáról, a napirendi pontokról.
m/ Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a főtitkár vezet és az elnök /távollétében az alelnök/ hitelesít. A jegyzőkönyvet irattárba kell helyezni. A jegyzőkönyvben rögzített határozatokat 30 napon belül meg kell küldeni a területi elnököknek, valamint az elnökség tagjainak.
n) Nyilvántartást vezet a kiadott szakértői engedélyekről, és névjegyzéküket évente közzéteszi.

3. Felügyelő bizottság:

a/ Az öt tagú felügyelő bizottság a Tv-ben, valamint az Asz-ban meghatározottak szerint önállóan tevékenykedik.
b/ A bizottság üléseit a munkatervben meghatározott ülésrend szerint, de félévente legalább egyszer ülésezik. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze, de bármelyik tag, vagy az elnökség kérésére össze kell hívni. A meghívót a Kamara ügyvezetésének is elküldi, mely azt irattározza.
c/ Elnöke tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein.
d/ Határozatairól írásban tájékoztatja az elnökséget.
e/ A Tv-ben, az Asz-ban és az SZMSZ-ben meghatározott működési szabályok keretjellegűek, melyet a bizottság saját döntési jogkörében tölt meg tartalommal.
f) Az ülésekről jegyzőkönyvet készít, melyet a Kamara irattárába elhelyez 8 munkanapon belül.

4. Etikai és fegyelmi bizottság:

a/ A hét tagú etikai és fegyelmi bizottság a Tv-ben, valamint az Asz-ban meghatározottak szerint önállóan tevékenykedik.
b/ A bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze, de bármelyik tag, vagy az elnökség kérésére össze kell hívni. A meghívót a Kamara ügyvezetésének is elküldi, mely azt irattározza.
c/ Elnöke tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein.
d/ Határozatairól írásban tájékoztatja az elnökséget.
e/ A Tv-ben, az Asz-ban és az SZMSZ-ben meghatározott működési szabályok keretjellegűek, melyet a bizottság saját döntési jogkörében tölt meg tartalommal.
f) Az ülésekről jegyzőkönyvet készít, melyet a Kamara irattárába elhelyez 15 munkanapon belül.

5. Oktatási és továbbképzési bizottság:

a/ Az öt tagú oktatási és továbbképzési bizottság a Tv-ben, valamint az Asz-ban meghatározottak szerint önállóan tevékenykedik.
b/ A bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze, de bármelyik tag, vagy az elnökség kérésére össze kell hívni. A meghívót a Kamara ügyvezetésének is elküldi, mely azt irattározza.
c/ Elnöke tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein.
d/ Határozatairól írásban tájékoztatja az elnökséget.
e/ A Tv-ben, az Asz-ban és az SZMSZ-ben meghatározott működési szabályok keretjellegűek, melyet a bizottság saját döntési jogkörében tölt meg tartalommal.
f) Az ülésekről jegyzőkönyvet készít, melyet a Kamara irattárába elhelyez 8 munkanapon belül.

6. Növény- és Környezetbiztonsági Bizottság:

a/ Az öt tagú Növény- és Környezetbiztonsági Bizottság az Asz-ban meghatározottak szerint önállóan tevékenykedik
b/ A bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze, de bármelyik tag, vagy az elnökség kérésére össze kell hívni. A meghívót a Kamara ügyvezetésének is elküldi, mely azt irattározza.
c/ Elnöke tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein.
d/ Határozatairól írásban tájékoztatja az elnökséget.
e/ A Tv-ben, az Asz-ban és az SZMSZ-ben meghatározott működési szabályok keretjellegűek, melyet a bizottság saját döntési jogkörében tölt meg tartalommal.
f) Az ülésekről jegyzőkönyvet készít, melyet a Kamara irattárába elhelyez 8 munkanapon belül.

7. Eseti bizottságok:

a/ A létrehozott bizottságok feladatukat írásban kapják meg, melyben a feladat ellátására határidőt kell kitűzni.
b/ Az elvégzett feladatokról, kapott eredményekről írásban számolnak be az elnökségnek.

8. Szakmai tagozatok:

a/ Az Asz-nak megfelelő szakmai tagozatok megalakításának szándékáról a kérelmezőnek a Kkgy-nek címzett, az elnökséghez benyújtott kérelmet kell előterjeszteni.
b/ A szakmai tagozatok növényvédő mérnök/növényorvos tagjai továbbra is tagjai maradnak valamely területi szervezetnek.
c/ A szakmai tagozat tagdíját maga határozza meg, az országos szervezettől működéséhez kérelemre támogatást kaphat.
d/ A szakmai tagozat elnöke részt vesz a Kkgy-en, illetve a “Nagyelnökségi” üléseken tanácskozási joggal.
e/ A szakmai tagozat jogosult kamarai ügyekben szakágának megfelelő kérdésekben véleményt nyilvánítani.
f) A szakmai tagozat ügyrendjét és tevékenységét maga határozza meg. A rendezvényeiről készült meghívókat és jegyzőkönyveket a Kamara ügyintéző szervének irattározás céljából megküldi.

III.
A KAMARA VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI:

1. Az országos kamara elnöke
a/ Végzi mindazon teendőket, melyeket a Tv., az Asz. a Kkgy, vagy az elnökség a hatáskörébe utalt.
b/ A Kamara nevében tett intézkedéseiről az elnökség felé a soron következő elnökségi ülésen tájékoztatási kötelezettsége van.
c/ Az országos kamara elnöke a munkáltatói jogok gyakorlója az országos szervezet által alkalmazott munkavállalók esetében. A munkáltatói jogkört az országos elnökség jóváhagyásával továbbadhatja.
d/ Egymillió forintot meghaladó nem rendszeres kötelezettségvállalás előtt kérnie kell az országos elnökség egyetértő véleményét.

2. Az országos kamara alelnöke
a/ Végzi mindazon teendőket, amelyeket a Tv., az Asz., az elnökség, valamint az elnök a hatáskörébe utalt.
b/ Akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt.
c/ A Kamara nevében tett intézkedéseiről az elnökség felé a soron következő elnökségi ülésen tájékoztatási kötelezettsége van.

3. Az országos kamara főtitkára
a/ Végzi mindazon teendőket, amelyeket a Tv., illetve az Asz., az elnökség, valamint az elnök a hatáskörébe utalt.
b/ A Kamara nevében tett intézkedéseiről az elnökség felé a soron következő elnökségi ülésen tájékoztatási kötelezettsége van.
c/ Vezet/tet/i mindazon nyilvántartásokat, amelyeket a Tv., az Asz., illetve az SZMSZ az országos szervezet részére előír:
(1) Tagnyilvántartás (minta 3. sz. melléklet)
(2) Területi szervezetek nyilvántartása (minta 4. sz. melléklet)
(3) Az országos kamara tisztségviselőinek nyilvántartása: (minta 5. sz. melléklet)
(4) A területi szervezetek tisztségviselőinek nyilvántartása: (minta 5. sz. melléklet)
(5) A szakértői névjegyzék, melyet évi változások után minden területi elnöknek megküld. (minta 6. sz melléklet)
d/ Megalkotja az országos iratkezelési szabályzatot: Minta: 1. számú melléklet.
e/ Megalkotja az országos számviteli politika és a hozzátartozó szabályzatokat: Minta: 2. számú melléklet.

IV.
TERÜLETI SZERVEZETEK

1. A területi szervezetek feladatainak végrehajtási szabályai:
a/ Illetékességi területén képviseli a kamarát, illetve feladatai ellátásához biztosítja elérhetőségét olymódon, hogy legkevesebb heti négy órában fogadóórát tart. A heti négy óra két részletben /2-2 órában/ is teljesíthető. A fogadóórák helyszínéről és időpontjairól évente előre írásban tájékoztatni kell az országos kamarát, saját tagjait, a megyei növényvédelem területén működő szakhatóság igazgatóját, valamint a területileg illetékes jegyzőket.
b/ Tagfelvételhez a jelöltet belépési nyilatkozattal látja el. (Minta 7. sz. melléklet)
c/ Tagsági igazolvánnyal, valamint egyéni bélyegzővel látja el tagjait, mindezekről nyilvántartást vezet. (Minta 8. számú melléklet). A tagnyilvántartás változását a negyedév első hónapjának 15-ig meg kell küldeni az országos kamara főtitkárának.
d/ A tagsági igazolvány és a bélyegző kiadása előtt hitelt érdemlően meg kell győződni a tag növényvédelmi végzettségéről /a végzettséget igazoló okmány bemutatásával/, és, hogy nem állnak fenn az Asz 37. (7) megfelelő kizáró okok.
e/ Az éves tagdíjat egy összegben legkésőbb minden év március 15.-ig kell befizetni.
f/ A beszedett tagdíj Kkgy által meghatározott részét első félév: április 30-ig; második félév: október 31-ig kell átutalni az országos szervezet folyószámlájára.
g/ A kamarába tagként újonnan belépőknek a tagkönyv és bélyegző-készítés aktuális költségeivel arányos regisztrációs díjat kell fizetnie.
h/ A növényvédő szer kiskereskedelmi forgalmazási engedélyhez véleményt nyilvánít (Minta 9. sz. melléklet),  esetenként a hatóságokkal együtt részt vesz az ellenőrzésekben.
i/ A növényvédelmi szolgáltatói és szaktanácsadói vállalkozási engedélyhez véleményt nyilvánít (minta 10. sz. melléklet)
j/ Szervezi a növényvédő mérnökök/növényorvosok szakmai továbbképzését. Tagjai továbbképzéséről nyilvántartást vezet. (Minta 3. sz. melléklet)
k/ A területi szervezet és vezetősége a Tv, az Asz, valamint az SZMSZ által előírtakon túlmenően önállóan vállalhat kötelezettségeket, nyerhet előnyöket a hatályos jogszabályok figyelembevételével.
l/ A Tv-ben, Asz-ban, SZMSZ-ben nem szabályozott esetekben a területi szervezet és az országos szervezet közötti további kötelezettségeket szerződésben kell rögzíteni, melyben az elvégzendő feladat, annak határideje és díjazása, illetve a teljesítés módja kötelezően rögzítendő.
m/ Tagfelvétel elmaradása és kizárás ellen a Kamara tagja/tagjelöltje 30 napon belül az országos elnökséghez benyújtott fellebbezéssel élhet.
n/ Területén figyelemmel kíséri a növényvédő szer nagykereskedelmi tevékenységet folytatókat.
o/ A szakértői engedélyek kiadására véleményező bizottságot hoz létre, melynek más megyében tagsági viszonnyal rendelkező tagja is lehet. A szakértői engedélyek kiadásának rendjét az országos elnökség szabályzatban rögzíti.

2.Közgyűlés
a/ A közgyűlés /továbbiakban: Kgy./ szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A Kgy-t a területi szervezet elnöke hívja össze az ülést megelőzően legalább nyolc nappal. Az ülés megkezdése előtt vizsgálni kell a határozatképességet. A Kgy határozatképes, ha a tagok 50 %-a plusz egy fő megjelent. Az érdemi munka megkezdése előtt kell megállapítani a határozatképességet, annak hiányában 15 napon belül kell a Kgy-t ismételten összehívni, ekkor a Kgy a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Összehívható a Kgy ismételten aznapra is, amennyiben ez a lehetőség a meghívóban rögzítve volt.
b/ Össze kell hívni a Kgy-t 30 napon belül, ha a tagok legalább 20 %-a azt kezdeményezi, vagy a Felügyelő bizottság indítványozza.
c/ A Kgy határozatait általában nyílt szavazással hozza, a Tv, Asz szerinti titkos szavazást igénylő esetekben külön jegyzőkönyvet kell felvenni. A titkos szavazás jegyzőkönyvének tartalmaznia kell:
– a szavazás időpontját
– helyét
– határozatképességi adatokat
– választandó tisztségenként a jelöltek nevét, a kapott szavazatok számát, a kapott szavazatok összes szavazatszámban mért százaeute;kát
– választandó tisztségenként a megválasztott tisztségviselőket
– a jegyzőkönyvvezető és a szavazatszedő bizottság tagjainak aláírását.
A titkos szavazás jegyzőkönyvét legkésőbb 30 napon belül meg kell küldeni az országos szervezet főtitkárának.
d/ A jelölés és szavazás rendjét az Asz 24/A. pontja határozza meg. (elfogadó nyilatkozat minták 12. A, B melléklet)
e/ Titkos szavazás előtt 1elnök és maximum 6 tagból álló jelölőbizottságot kell választani, melynek a Tv., illetve az Asz szerint eljárva a jelölés lebonyolítása a feladata.
f/ Titkos szavazás előtt 1 elnök és maximum 4 tagból álló szavazatszedő bizottságot kell választani, melynek nem lehet jelölt a tagja.
g/ A jelölő, illetve a szavazatszedő bizottság mandátuma a szavazás lezárásával automatikusan megszűnik.

3. Vezetőség
a/ A vezetőség a területi szervezetek operatív irányító testülete, melyet az elnök /akadályoztatása esetén az alelnök/ hív össze, illetve vezeti üléseit. Szavazategyenlőség ese#233;n az elnök szavazata dönt.
b/ Határozatképes, ha a vezetőség tagjaiból három fő jelen van. Az elnök vagy az alelnök jelenléte nélkül nem lehet vezetőségi ülést tartani még abban az esetben sem, ha egyébként a határozatképesség fennállna.
c/ Üléseit munkaterv alapján, de legalább évente kétszer tartja. A vezetőségi ülésekre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a felügyelő, az etikai, fegyelmi, az oktatási és továbbképzési és a növény- és környezetbiztonsági bizottságok elnökeit, valamint a megalakult helyi csoportok vezetőit.
d/ Az állandó bizottságok elnökeinek akadályoztatása, lemondása esetén a bizottság tagjaiból a soron következő közgyűlésig választ elnököt megbízás alapján.
e/ Tájékoztatási kötelezettsége van a közgyűlés összehívásáról, a meghívó időbeni megküldésével az országos elnökség felé.

4. Felügyelő bizottság
a/ A háromtagú felügyelő bizottság a Tv-ben, valamint az Asz-ban meghatározottak szerint önállóan tevékenykedik.
b/ A bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze, de bármelyik tag, vagy az elnökség kérésére össze kell hívni.
c/ Elnöke tanácskozási joggal részt vesz a vezetőség ülésein.
d/ Határozatairól írásban tájékoztatja a vezetőséget, valamint az országos elnökséget.
e/ A Tv-ben, az Asz-ban és az SZMSZ-ben meghatározott működési szabályok keretjellegűek, melyet a bizottság saját döntési jogkörében tölt meg tartalommal.

5. Etikai és fegyelmi bizottság:
a/ Az öttagú etikai és fegyelmi bizottság a Tv-ben, valamint az Asz-ban meghatározottak szerint önállóan tevékenykedik.
b/ A bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze, de bármelyik tag, vagy a vezetőség kérésére össze kell hívni.
c/ Elnöke tanácskozási joggal részt vesz a vezetőség ülésein.
d/ Az eljárás megkezdéséről és határozatairól írásban tájékoztatja a vezetőséget, valamint az országos elnökséget.

6. Oktatási és továbbképzési bizottság:
a/ A háromtagú oktatási és továbbképzési bizottság a Tv-ben, valamint az Asz-ban meghatározottak szerint önállóan tevékenykedik.
b/ A bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze, de bármelyik tag, vagy a vezetőség kérésére össze kell hívni.
c/ Elnöke tanácskozási joggal részt vesz a vezetőség ülésein.
d/ Határozatairól írásban tájékoztatja a vezetőséget, valamint az országos elnökséget.
e/ A Tv-ben, az Asz-ban és az SZMSZ-ben meghatározott működési szabályok keretjellegűek, melyet a bizottság saját döntési jogkörében tölt meg tartalommal.

7. Növény – és Környezetbiztonsági Bizottság
a/ A háromtagú Növény – és Környezetbiztonsági Bizottság az Asz-ban meghatározottak szerint önállóan tevékenykedik
b/ A bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze, de bármelyik tag, vagy a vezetőség kérésére össze kell hívni.
c/ Elnöke tanácskozási joggal részt vesz a vezetőség ülésein.
d/ Határozatairól írásban tájékoztatja a vezetőséget, valamint az országos elnökséget.
e/ A Tv-ben, az Asz-ban és az SZMSZ-ben meghatározott működési szabályok keretjellegűek, melyet a bizottság saját döntési jogkörében tölt meg tartalommal.

8. Eseti bizottságok
a/ Eseti bizottságokról az SZMSZ II/7. pontja, valamint az Asz 30. pontja rendelkezik.

9. Helyi csoportok
a/ A helyi csoportokról az Asz 31. pontja rendelkezik.

10. A területi szervezetek tisztségviselői
a/ Elnök
/1/ Végzi mindazon teendőket, melyeket a Tv., az Asz. a Kgy, vagy a vezetőség hatáskörébe utalt.
/2/ A Kamara nevében tett intézkedéseiről a vezetőség felé tájékoztatási kötelezettsége van.
/3/ A területi szervezet alkalmazásában álló munkavállalók esetében gyakorolja a munkáltatói jogkört. Szükség szerint a munkáltatói jogkört a vezetőség egyetértésével átadhatja.
/4/ Egymillió forint feletti nem rendszeres kötelezettségvállalás esetén köteles a vezetőség előzetes egyetértését kérni.
b/ Az alelnök
/1/ Végzi mindazon teendőket, amelyeket a Tv., az Asz., a vezetőség, valamint az elnök a hatáskörébe utalt.
/2/ Akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt.
/3/ A Kamara nevében tett intézkedéseiről a vezetőség felé tájékoztatási kötelezettsége van.
c/ A titkár
/1/ Végzi mindazon teendőket, amelyeket a Tv., az Asz., illetve a vezetőség, valamint az elnök a hatáskörébe utalt.
/2/ A Kamara nevében tett intézkedéseiről a vezetőség felé tájékoztatási kötelezettsége van.
/3/ Vezet/tet/i mindazon nyilvántartásokat, amelyeket a Tv., az Asz., illetve az SZMSZ a kamara részére előír:
– Aktualizálja az iratkezelési szabályzatot; minta 1. számú melléklet.
– Aktualizálja a számviteli politikát és a hozzá tartozó szabályzatokat; minta: 2. számú melléklet.
/4/ Ha a Tv vagy az Asz rendelkezései miatt, fegyelmi határozat alapján, illetve a tag saját kérésére valakinek a tagsági viszonya megszűnik, erről írásban tájékoztatni köteles az illetékes területi NTSZ igazgatóját. Az illetékes területi NTSZ-t a volt tag állandó lakhelye szerint kell meghatározni.

V.
A TERÜLETI SZERVEZETEK EGYMÁS KÖZÖTTI KAPCSOLATAINAK RENDJE:

1. Átigazolás rendje:
a/ A területi szervezet az átigazolni szándékozó tagnak igazolást állít ki, melyben az alábbi adatok szerepeljenek:
– Tag neve, szül. éve, anyja neve, állandó lakcíme.
– Kamarai tagság kezdete: év, hó, nap.
– Kamarai regisztrációs szám.
– Kamarai igazolvány száma.
– Az utolsó továbbképzés időpontja
– A tagdíjfizetés érvényességének utolsó időpontja. (Pl: “2002. évi tagdíj rendezve.”)
b/ A területi szervezet az átigazolás célját jelentő területi szervezet felé az alábbi adatokat tartalmazó értesítést küldi /postán, ajánlott levélben vagy az átigazolni kivánó tag által kézbesítve/az átigazolás dátumától 15 napon belül:
– Tag neve; szül. helye, éve, hó, nap; anyja neve; állandó lakcíme.
– Kamarai tagság kezdete: év, hó, nap.
– Kamarai regisztrációs szám.
– Kamarai igazolvány száma.
Az utolsó továbbképzés időpontja.
– A tagdíjfizetés érvényességének utolsó időpontja. (Pl: “2002. évi tagdíj rendezve.”)
– A tag el nem évült fegyelmi büntetései.
– A tag kamarai kitüntetései.
– Az átigazolás dátuma.
c/ Átigazolásnál a tag kamarai regisztrációs száma nem változik.
d/ Az átigazolás előtti területi szervezetnél a tagnyilvántartásban rögzíteni kell:
– az átigazolás időpontját,
– az átigazolás utáni területi szervezet megnevezését.

2. Kölcsönös tájékoztatási kötelezettség:
a/ A területi szervezetek a megyén/fővároson átnyúló szakmai problémákról tájékoztatni kötelesek az érintett szomszédos területi szervezeteket, illetve ezzel egyidejűleg az országos főtitkárt. (Pl: észlelt veszélyes/karantén károsítók, jelentős epidémiák, a kamara működését/létét jelentősen befolyásoló körülmények.)
b/ A tájékoztatási kötelezettség leróható az országos elnökségből kijelölt területi koordinátor írásbeli értesítésével is.

3. Közös /regionális/ feladatvállalások:

 • A területi szervezetek a jogszabályokban előírt, de egyedül nem felvállalható feladatok elvégzésére Regionális Fórumot hozhatnak létre.
 • A Regionális Fórum létrehozásáról az országos elnökség javaslatára, a területi szervezetek vezetőségei döntenek, amelyet a területi szervezetek következő közgyűlésükön megerősítenek.
 • A Regionális Fórumba a területi szervezetek elnökein, titkárain kívül a területi szervezet elnökségei által delegált személyek vesznek részt
 • A Regionális Fórum vezetőségét maguk közül választják, titkos szavazással
 • A vezetőség elnökből, alelnökből és titkárból áll.
 • A titkárnak olyan zem&eute;ly választható, aki a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény szerint köztisztviselőnek – nyilvántartások vezetése esetén ügykezelőnek – kinevezhető lenne.
 • A Regionális Fórum tevékenységéről beszámol a küldő területi szervezeteknek, tevékenységét a küldő területi szervezetek felügyelő bizottságainak elnökeiből álló bizottság ellenőrzi.
 • A regionális fórum feladatait és költségvetését az alakuló ülésen szabályzatba foglalja.
 • Éves munkarendjét a szabályzat alapján maga alakítja ki, tevékenységét ez alapján végzi.

 

VI.
IGAZOLVÁNY ÉS BÉLYEGZŐ HASZNÁLATA

1. A tagsági igazolvány használata:
a/ A tagsági igazolvány igazolja az érvényes kamarai tagságot, valamint a lerótt tagdíjat.
b/ Nyílt szavazáskor a kamarai tag a területi közgyűlésen igazolványával szavaz.
c/ A kamarai tagság megszűntével, illetve szüneteltetésekor a területi titkár az igazolványt bevonja, letétbe helyezi, kivétel a tiszteletbeli tagság.
d/ A kamarai tagság végleges megszűnésekor a bevont és tételesen megsemmisített tagsági igazolványokról két példányos jegyzőkönyvet kell felvenni és az egyik példányt az országos kamarához kell eljuttatni.

2. Az egyéni bélyegző használata:
a/ A kamarai tag az egyéni bélyegző lenyomatával kell, hogy hitelesítsen minden olyan iratot, okiratot, mely kamarai tagsághoz kötött tevékenégre irányul. Különösen ilyen iratnak számít:
– A növényvédő szer megrendelés
– A növényvédelmi szaktanács
– A növényvédelmi vállalkozói/szaktanácsadási szerződés
– A növényvédelmi munkautalvány
– A növényvédő szer vásárlásra/felhasználásra kiadott vény
– A permetezési napló
b/ A kamarai tagság megszűnésekor/szüneteltetésekor a bélyegzőt a területi titkár bevonja, arról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek másolatát a kamara központi nyilvántartásának megküldi, valamint tájékoztatja a megyei növényvédelmi területen működő szakhatóságokat.
c/ Amennyiben növényvédelmi szolgáltatásra/szaktanácsadásra, szakirányításra jogi, vagy nem jogi személyiségű társaság köt megállapodást, abban az esetben is a kamarai tag neve, aláírása és eredeti bélyegzőlenyomata azon kell, hogy szerepeljen.

3. A bevont bélyegzőkről a megyei szolgálatot tájékoztatni kell, és évente egyszer az az évben érvénytelenné váló bélyegzőkről szaklapban tájékoztatást kell adni.

VII.
A KAMARA JAVASLATAI A NÖVÉNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉG SORÁN HASZNÁLANDÓ NYOMTATVÁNYOKRA ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGRE SZÓLÓ AJÁNLÁSOKRA, IRÁNYELVEKRE

A)
1. Növényvédő szer szállítási megbízás/megrendelő:
2. Növényvédelmi munkautalvány:
3. Növényvédelmi szaktanácsadási/szolgáltatási szerződésminta (12. sz. melléklet)
4. Hatályos jogszabály szerinti növényorvosi vény
5. Növényvédelmi-növényorvosi szaktanácsadás
6. Megbízási szerződés
7. Tájékoztatási nyilatkozat
8. Igazságügyi növényvédelmi szakértő és egyéb tevékenységre szóló ajánlások, irányelvek
9. Az ajánlási és nyomtatvány formátumokat a nagy elnökséggel történt előzetes szóbeli vagy írásbeli egyeztetés után a kamara elnöksége évente aktualizálja, s lehetőség szerint december 31-ig megküldi a megyei szervezeteknek.
Szakmai irányelvek szabályzata
a/ Fő állásban irányított, valamint hosszú távú szerződés alapján felügyelt területek szakmai feladatai:

 • Növényvédelmi technológia kidolgozása, betartásának ellenőrzése,
 • A terület gyomviszonyainak feltérképezése,
 • Kórokozók, kártevők felderítése /előrejelzés/,
 • Indokolt védekezések elvégeztetése,
 • A használandó növényvédő szerek megrendelése, szakszerű szállításuknak, tárolásuknak előírása, a végrehajtás ellenőrzése,
 • A tápanyag gazdálkodás szakszerűségének ellenőrzése,
 • Növényvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások, jelentések elkészítése
 • Orvosi alkalmassági vizsga meglétének ellenőrzése a növényvédelemben alkalmazott dolgozóknál,
 • Kapcsolattartás az illetékes növény-és talajvédelmet felügyelő hatóság,
 • Ha szükséges növényegészségügyi minták begyűjtése, laboratóriumba küldése
 • Kiürült növényvédő szer göngyölegek jogszabályilag előírt módon történő ártalmatlaníttatása.

Nyilvántartások:
Megbízási szerződés
Növényorvosi vény
Tájékoztatási nyilatkozat
b/ Szakmai irányelv eseti növényvédelmi munkák elvégeztetéséhez

 • Minden növényvédelmi beavatkozási szándék esetében helyszíni szemlét kell tartani.
 • A vizsgálat elsődleges célja az adott növénykultúra növényegészségügyi állapotának felmérése. Karantén és járványveszély elhárítása.
 • A növényorvosnak, növényvédő mérnöknek mindig a legcélravezetőbbnek ítélt növényvédő szert és kijuttatási technológiát kell javasolnia. Az elvégzendő feladatokat a tulajdonos anyagi lehetőségét, technikai hátterét is figyelembe véve kell meghatározni.

Nyilvántartások:
Növényvédelmi-növényorvosi szaktanácsadási nyomtatvány
Növényorvosi vény
Szolgáltatási szerződés vagy
Megbízási szerződés
Tájékoztatási nyilatkozat  
A kamarai tagok szakmai adatszolgáltatási kötelezettsége az alábbi területekre terjed ki:
– Ellát-e növényvédelmi feladatot, vagy nem
– tevékenységének körzete, helye, cég megnevezése
– tevékenység jellege (szaktanácsadás, kereskedő főállásban, szerződéses, vállalkozó, vagy egyéb módon, szolgáltatás)
– szaktanácsolt terület nagysága tartósan (több, mint egy év)
alkalmilag
kultúránként
– a fenti területen gazdálkodók száma
– szakmai irányelvek szabályzata szerinti nyomtatványok felhasználásának adatai
Az adatok felhasználása csak az adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírások szerint történhet.
Azon kamarai tagok, akik adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget etikai vétséget követ el, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást vonhat maga után.

VIII.
KITÜNTETÉSEK:

1. Kamarai kitüntetést a Kkgy, az országos elnökség és a területi szervezet alapíthat.
2. A kitüntetés alapításakor meg kell határozni az odaítélés szempontjait, díjazását, az évente odaítélhető kitüntetés darabszámát.
3. A kitüntetésekre az illetékes oktatási és továbbképzési bizottság tesz javaslatot, odaítéléséről az alapító, vagy az általa kijelölt testület dönt.

IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

1. A Kamara Szervezeti és Működési Szabályzata a kamarai tagokra, az országos szervezetre, valamint a területi szervezetekre kötelező érvényű.
2. Jelen egységes szerkezetű alapszabályt az Országos Küldöttközgyűlés Budapesten 2010. április 14. napján megtartott ülésén megtárgyalta és azt O. Kkgy. . számú határozatával elfogadta, melyet 2010. 04. 14. napján megtartott ülésén az O. Kkgy. . számú határozatával módosított és egységes szerkezetbe foglalt.

Budapest, 2010. április 14.

Kárpátiné dr. Győrffy Katalin
elnök