Növényorvosi vény használati szabályzat,

JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

 1. I.Általános rendelkezések
 1. A növényorvosi vény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara (NMNK) nyomtatványa.
 1. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagjai a növényorvosi vény alkalmazásával biztosítják és garantálják a növényvédő szerek jogszerű, szakszerű és felelős felhasználását.

Megint egy technikai probléma. Mi a vény fogalma? Aki nem jogosult elvihesse a kereskedőtől. Ha vényt felruházzuk szerződésként, technológiai utasításként, akkor a többi nem igazán kell, ütik egymást.

 1. Növényorvosi vényt a kamara területi szervezetei érvényes kamarai tagsággal, valamint érvényes növényvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező tagjai részére adhatnak ki átadás-átvételi bizonylattal.

 

 1. a.) Növényorvosi vényt csak NMNK tag növényorvos használhat és adhat ki mezőgazdasági termelőnek vagyszolgáltatónak. Növényorvosi vény növényorvossal csak szerződéses viszonyban (írásbeli megbízási szerződés) lévő felhasználó részére adható ki.

b.) A szerződés kötelező elemeit a Magyar Növényvédő Mérnöki Kamara dolgozza ki a kamara tagjai részére, amely a kamara hivatalos dokumentuma.

c.) A szerződésben rendelkezni kell annak időtartamáról, amely a két fél megállapodásának függvénye, de minimálisan egy tenyészidőszakra kell, hogy szóljon. Amennyiben a tenyészidőszak nem értelmezhető, a szerződés minimális időtartama egy év kell, hogy legyen. A szerződés indokolt esetben idő előtt felbontható.

Eseti szerződés egy feladatra egy puszpáng sövény molymentesítése. Egy városi park gyomirtására nem kötünk éves szerződést. Ezt a növényorvos magával, hogy rendezi. pl. magammal kötök szerződést??? Magamnak írok receptet, magamnak írok technológiát. ????? Ha, van 10 gyümölcsfám 1 kategóriás szert akarok venni, de nem vagyok kamarai tag, mert nem a szakmában dolgozok, a bizonyítványom nem ér semmit, és megint magamnak írok mindent.

 1. a.) A növényorvosi vényt felíró kamarai tag azzal, hogy a vényt kiállította a vényen szereplő növényvédő szer szakszerű és jogszerű felhasználásáért felelősséget vállal. A növényvédő szert felíró növényorvos felelőssége a vény kiállításával azonban nem jelent mindenre kiterjedő felelősséget a növényvédő szer felhasználása során.

b.) A növényorvosi vényen felírt növényvédő szerek felhasználásával kapcsolatos általános felelősségi kérdésekről a szerződésben pontosan rendelkezni kell.

c.) Alapelv, hogy a növényorvos köteles a növényvédő szer felhasználónak mindenre kiterjedő tájékoztatást adni a felhasználásról, valamint a felhasználói jogosultságról meggyőződni. A tájékoztatás megtörténtét és annak tudomásul vételét a két fél aláírásával ellátott dokumentumon (tájékoztatási nyilatkozat) rögzíteni kell. Ebben az esetben a vényen szereplő növényvédő szer szállítása, tárolása, kijuttatása, göngyölegének kezelése során a felhasználó hanyagságából vagy tudatosan elkövetett vétségéből bekövetkező jogszabály sértések és károkozások felelőssége teljes egészében a felhasználót terhelik.

 1. a.) A vényen felírt növényvédő szer(ek) csak a vonatkozó törvényben és rendelkezésekben előírt engedéllyel rendelkező kereskedelmi forgalmazónál váltható(k) ki, akinek szintén tájékoztatni kell a vásárlót a felhasználásra vonatkozóan.

b.) Kereskedő vény köteles növényvédő szert csak szabályosan kitöltött növényorvosi vény ellenében adhat ki. a.) A növényorvosi vény kiállítója és a növényvédelmi munkát ténylegesen felügyelő szakirányító nem lehet két különböző személy. A vény kiállítója köteles a növényvédelmi munka szakirányítását ellátni. Eddigi jogszabály is megengedte az átruházást. Ha megbetegszem, ha elutazok, ha nem tudok két léginél ott lenni, akkor mi van. A termelő türelmesen vár. Erdészetnél BP központ, központi beszerzés, Szombathelyi növényvédős erdész nem jogosult, a kártevő meg jegelje magát, míg 11-ik helyként leér a növényvédős. A ténylegesen felügyelő szó értelme, hogy ott kell lennie a növényvédősnek. Annyi növényvédős jelenleg nincs. Mit csinál a növényvédős nélküli termelő???

b.) A permetezési naplóban a vény kiállítója írja alá a vényen szereplő növényvédő szer/szerek felhasználását igazoló növényvédelmi munka elvégzését. A permetezési napló ellenjegyzése életszerűen nem várható el azonnal, azonban a növényvédelmi munkát követően minél hamarabb alá kell írni, legkésőbb az alkalmazott növényvédő szer élelmezés-egészségügyi várakozási idejének leteltéig, de maximum 7 ,,,,?????napon belül.

 

 1. A növényorvosi vény tartalmi, formai és egyéb követelményei:
 1. a.) A növényorvosi vényt 2008. évi XLVI. Törvény, a 2000. évi LXXXIV. Törvény, a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet rendelkezéseinek megfelelően úgy kell kiállítani, hogy az mindenkoron megfeleljen a felírt növényvédő szer(ek) engedély okiratában előírtaknak. A vényre az adatokat úgy kell felvezetni tintával, írógéppel vagy nyomtatóval, hogy azok olvashatóak, megmásíthatatlanok és hiánytalanok legyenek.

b.) Vényt javítani nem lehet, személyesen kell aláíratni, majd átadni a mezőgazdasági termelőnek (növényvédelmi szolgáltatónak).

c.) Hibás kiállítás esetén a vényt átlós irányban át kell húzni, majd rá kell írni a „Rontott példány” szöveget.

 1. A vénytömb 1-25 db sorszámozott, hárompéldányos, önindigós példányt tartalmazó „szigorú számadású nyomtatvány”, amelynek

          első példánya a mezőgazdasági termelőé,

          második példánya a kereskedelmi forgalmazóé,

          harmadik tömbben maradó példánya a kiállítóé.

 1. A növényorvosi vény sorfolytonos felhasználása vénytömbön belül kötelező, azon kívül viszont nem várható el, nem kötelező.
 1. A számlát azon termelő vagy gazdálkodó cég nevére kell kiállítani, akinek neve növényorvosi vényen a szerepel.
 1. Egy vényre annyi készítmény írható fel, amennyi hiánytalanul kitöltve arra ráfér. A növényorvosi vényhez semmilyen pótlap nem csatolható. Amennyiben az adott technológiához szükséges növényvédő szerek egy vényre nem férnek rá, másik vényt kell kiállítani.
 1. A növényorvosi vényre felírt növényvédő szer helyett helyettesítő készítményt kiadni csak abban az esetben lehet, ha annak neve és felhasználási technológiája a vényen egyértelműen fel van tüntetve.
 1. A növényorvosi vény utólagos kiállítása és felhasználása jogszabálysértő.
 1. A növényorvosi vény kiállításának abban az esetben is ha a forgalmazó a helyszínre szállítja ki a növényvédő szert az általános vényfelírási szabályok szerint kell történnie.

Tehát, ha én Kecskeméten tudok szert venni Szombathelyre ezt hogyan oldom meg???

Lemegyek a recepttel Kecskemétre ? Ha az egyik Debrecenben van akkor tovább megyek. Ez csak a fekete kereskedelmet segíti.

.

 1. Amennyiben a vénnyel a növényvédő szert átvenni kívánó személy nem azonos a vényen feltüntetett termelővel, a forgalmazónak meg kell győződnie arról, hogy az átvevő a vényen szereplő mezőgazdasági termelő illetve gazdasági társaság képviseletében jár el. Ilyen esetben a mezőgazdasági termelő illetve gazdasági társaság írásos meghatalmazása igazolja a vásárlási jogosultságot.
 1. A növényorvosi vény kötelező tartalmi kellékei (jelenleg a 43/2010. rendelet 4. melléklete szerint)

• a növényvédelmi-növényorvosi vény száma

• a növényvédő mérnök, növényorvos neve, címe és engedélyszáma (a kiállító fejbélyegzőjének lenyomata olvasható módon vagy szükség esetén írottan)

• a mezőgazdasági termelő neve és címe, regisztrációs száma

• a növényvédő szer neve és mennyisége

• az előírt felhasználás, technológia

• a vény kiállításának kelte

• a növényvédő mérnök, növényorvos aláírása és körbélyegzőjének olvasható és azonosítható lenyomata

• az átvevő neve és aláírása

valamint

„A növényvédelmi-növényorvosi vény a kiállítástól számított 30 napig érvényes”

„A növényvédelmi-növényorvosi vényt öt évig kell megőrizni!”

„A növényvédőszeres-kezelés időpontját a felhasználó köteles bejelenteni a vény

kiállítójának a munka megkezdése előtt.” Ha tényleges a felügyelet ez minek.

 

 1. A növényorvosi vényen az előírt felhasználás és technológia alatt minimum a következők értendők:
 • a készítmény pontos neve,
 • a megvásárolandó összmennyiség,
 • a kezelendő kultúra,
 • az alkalmazandó dózis,
 1. III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. A növényorvosi vénytömb, illetve a vény a növényorvos által másra át nem ruházható. A meg nem kezdett vénytömböt a kamara illetékes területi szervezete visszaveheti, és újra kiadhatja.
 1. A kiadott vénytömböket a növényvédő mérnök, növényorvos köteles oly módon megőrizni, hogy az illetéktelen személyek kezébe, valamint jogosulatlan felhasználásra ne kerüljön. A vénytömb –vagy annak egy részének- elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését azonnal jelenteni kell az illetékes kamarának a további intézkedések, letiltás végett.
 1. A növényorvosi vény szakszerű használatát a kamara tagjainál a kamara illetékes területi szervezete is ellenőrzi. Van e erre jogi lehetőség????
 1. A növényorvosi vény előírásoktól eltérő alkalmazása kamarai fegyelmi vétséget von maga után.

Az elektronikus küldés és az elektronikus vény lehetősége nem is szerepel. E-mailben számlát lehet küldeni, mi legyünk ennél szigorúbbak, de miért is???

           

            Hódmezővásárhely, 2014.05.30. Ezt határoztuk volna??????

            Budapest, 2014.06.05.