Nurelle D 50/500EC A barkók elleni védekezésre kiadott szükséghelyzeti határozat (2015.  április 1-jétől május 31-ig engedélyezve)

 

ÜGYINTÉZŐ: Baranyi Tibor

HATÁROZATSZÁM: 04.2/184-2/2015.

OLDALAK SZÁMA:3

MELLÉKLET: 1. számú melléklet

TÁRGY: Nurelle D 50/500 ECrovarölő permetezőszerszükséghelyzeti engedélykérelme kukoricában, napraforgóban

(Dow AgroSciences Hungary Kft.)

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a Dow AgroSciences Hungary Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 13.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

 

Az engedélyező hatóság a fenti tárgyban szereplő készítmény szükséghelyzeti felhasználását kukoricában és napraforgóban talajlakó kártevők és fiatalkori lombkártevők (barkók) ellen

2015. április 1-jétől május 31-ig

engedélyezi.

A fentiek értelmében a Nurelle D 50/500 EC rovarölő permetezőszer 04.2/1630-1/2013 NÉBIH számú engedélyokirattól eltérően felhasználható szükséghelyzeti engedéllyel 173.866 ha-on kukoricában korai rovarkártevők (Agriotes spp.) kukoricabarkók, és 60.725 ha napraforgóban fiatalkori lombkártevők, barkók (Psalidium maxillosum, Tanymecus palliatus) éslevéltetvekellen (1.számú melléklet).

A kérelmező saját felelősségére:

 

a Nurelle D 50/500 EC rovarölőpermetezőszer felhasználható kukoricábansorkezelés formájában történőtalajfertőtlenítéssel,a vetéssel egy menetben speciális cseppadagoló feltét (perisztaltikus szivattyú) alkalmazásával.

Állománykezelést a kelés után legfeljebb négy hétig a kultivátorozással egy menetben, 0,6 l/ha dózisban 300-500 l/ha permetlé kijuttatásával kell elvégezni. A szórófejek megfelelőbeállításával a permetlevet a növények tövéhez a talajra kell irányítani. A szórófejek mögött haladó művelő elemekkel végzett enyhe töltögetéssel a permetezett sávot földdel kötelezően takarni kell.

Barkófajok ellen a károsítás kezdetén a kukorica kelése és négy leveles fejlettségi állapota között a védekezések 0,6 l/ha dózisban 300-400 l/ha permetlével a leghatékonyabbak. A fitotoxicitás veszélye miatt a szulfonilkarbamid hatóanyagú gyomirtó szerrel kezelt területen az állománykezeléseket a gyomirtást követő 7 nap elteltével szabad csak elvégezni.

Napraforgóban a védekezéseket a károsító barkófajok, talajlakó kártevők ellen a növény kelésekor és négy leveles fejlettségi állapotában 0,6 l/ha dózisban 300-400 l/ha permetlével javasolt elvégezni.

Napraforgóban, kukoricában előírásszerű felhasználásnál élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) nem szükséges, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005. EK rendelete állapítja meg.

A szükséghelyzeti engedélyben jóváhagyott készítmény felhasználásakor a készítmény engedélyokiratában megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

A felhasználók kötelesek a permetezés időpontjáról (a kezelés megkezdése előtt) tájékoztatni a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát.

Jelen hatósági eljárás díja összesen 300.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

 

 

Indokolás

 

Az ügyfél 2014. december 18-án kérelmet nyújtott be az engedélyező hatósághoz a Nurelle D 50/500 EC rovarölő permetezőszer szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyére kukoricában és napraforgóban talajlakó kártevők és fiatalkori lombkártevők, barkók elleni védekezés céljából.

Az engedélyező hatóság eljárása során megállapította, hogy a Magyarországon már engedélyezett fenti növényvédő szer szükséghelyzeti felhasználási kérelme kukoricában és napraforgóban talajlakó kártevők és barkók elleni védekezésre indokolt, mert az adott növényvédelmi helyzetben a neonikotinoid hatóanyagú csávázószerek korlátozása miatt a korai állománykezelésre a fenti kártevők ellen csak korlátozottan áll rendelkezésre hatékony növényvédelmi technológia.

Az engedélyező hatóság megállapította, hogy a szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási (eseti) engedély iránti kérelem az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelet 53. cikk 1) bekezdésében foglalt szakmai előírásainak megfelel.

Az igazgatási szolgáltatási díj az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelet 74. cikke, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012.(VII.2.) VM rendelete alapján került megállapításra.

Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdésének és a 72. § -ának megfelelően hozta.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 100. § (1) e) pontja alapján került kizárásra, a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (2) és 109. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2015. január 9.

           

                                                                            dr. Oravecz Márton

                                                                                         elnök

                                                                         nevében és megbízásából

                                                                                 Jordán László

                                                                                      igazgató


Feladás

                                                                                               

Kód szám:(N-DK-/2015.)

Vevő neve:Dow AgroSciences Hungary Kft.

Vevő címe:1016 Budapest, Hegyalja út 13.

Adószáma:

Postázási cím

(amennyiben a vevő címétől eltér):

Tevékenység jellege: ÁKK

Jogszabályi hivatkozás: 63/2012 (VII.2.) VM rendelet Növényvédő szer és termésnövelő anyag engedélyezési díjak 8.13.2.   pontja

 

Számlázandó tételek:

Megnevezés (jogcím): szükséghelyzeti felhasználási engedély

Mennyiség: 2 db

Egységár: 150.000 Ft/ db* 2   db Összesen: 300.000 Ft

Teljesítés dátuma: 2015. január

Fizetési mód: banki átutalás

Elszámolási egység (szám is):

Analitikus kód:1151

Közleményként feltüntetendő:Nurelle D 50/500 EC/2x

 

A számlával együtt küldendő a melléklet.

Központnál marad:

Továbbutalandó (teljesítést igazolást követően):

 

Kiállító:Baranyi Tibor

Az eljárási díj megfizetve!

 

Dátum: Budapest, 2015. január 9.

                                                                                    Jordán László

                                                                                         igazgató