Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS HATÁROZATOK 2019. március 27.

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara. 1112 Budapest, Budaörsiút 141-145.

 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 68 igen szavazat tal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ülés levezető elnöke Dr. Tarcali Gábor.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 68 igen szavaza ttal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés napirendi pontjait a módosított előterjesztés szerint.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 68 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetője Dr. Aponyi Lajos.
 1. /2019.03.27K. KGY határozat:  a  küldött  közgyűlés  68  igen szavazattal,  ellenszavaza t  és

tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítői Erdész Ferenc és Vikár Dóra.

 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 67 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodása  mellett  elfogadta  az  elnökség  2018.  évi  munkájáról   szóló beszá molót.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 62 igen szavazattal, 6 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizo ttság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.
 2. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 64 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta a kamara 2018. évi mérleg beszámolóját.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 64 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta a kamara 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról  szóló beszá molót.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 69 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Etikai- és Fegyelmi Bizottság beszámolóját a 2018. évi munkájáról.
 1. /2019.03.27.K.KGY határozat: a küldöttközgyűlés 65 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással elfogadta az Oktatási- és Továbbképzés i Bizottság beszámolóját a 2018. évi munkájáról.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 55 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Növény-, Környezet- és Élelmiszerbiztonsági Bizottság beszámolóját a 2017. évi munkájáról.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 57 igen szavazattal, ellenszavaza t és tartózkodás nélkül elfogadta a kamara 2019. évi költségvetését.

 

 1. /2019.03.27.K.KGY határozat: a küldöttközgyűlés. 57 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a kamara tisztségviselőinek 2019. évi tiszteletdijára vonatkozó előterjesztést.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 49 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozathoz mellékelt 2017. 05. 26.-i békéscsabai kihelyezett elnökségi ülésen hozott Vll./2017.05.26. számú elnökségi határozatban rögzített Alapszabály módosítási javaslatokat a melléklet szerint (1. melléklet).
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 50 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alapszabály formai módosításaira vonatkozó előterjesztést a melléklet szerint (2. melléklet).
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 49 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozathoz mellékelt 2017. 05. 26.-i békéscsabai kihelyezett elnökségi ülésen hozott VIII./2017.05.26. számú elnökségi határozatban rögz ített SzMSz módosítási javaslatokat a melléklet szerint (3. melléklet).
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés Gáll József javaslatára 50 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az SzMSz IV. fejezet l .e/ pont módosítását a következők szerint: ,,e/ Az éves tagdíjat egy összegben legkésőbb minden év március 31-ig kell befizetni.”
 1. /2019.03.27.K.KGY határozat: a küldöttközgyűlés 50 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az SZMSZ formai módosításaira vonatkozó előterjesztést a melléklet szerint (4. melléklet) Szántóné Veszelka Mária kiegészítő javaslatával, amely szerint a 4. fejezet l 0. pont cl /4/ bekezdés az alábbiak szerint módosul ,,/4/ Ha a Tv vagy az Asz rendelkezései miatt, fegyelmi határozat alapján, illetve a tag saját kérésére valak inek a tag sági viszon ya megszűnik ,en-ől írásban tájékoztatni köteles az illetékes területi növényvédelmi hatóságot. Az illetékes területi növényvédelmi hatóságot a volt tag állandó lakhelye szerint kell meghatározni.”
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 47 fő jelen lévő, szavazásra jogosult küldött 35 igen szavazattal, 11 ellenszavazat és 1 tartózkodás  mellett  elfogadta  a  tagdíj emelésére, valamint a területi szervezetek és az országos szervezet közötti megosztásá nak módosítására vonatkozó előterjesztést a következők szerint: 2020. január 1.-től 30 OOO Ft /é v a tagdíj összege, a tagdíj területi  szervezetek  és országos szervezet  közötti megosztása 75-25  %­ ra módosul, valamint az alapszabá ly módo sításra  vonatkozó  indítványt,  amelynek  értelmében az alapszabály kiegészül, és tartalmazza a tagdíj összegét és megosztásának mé11éké t a következők szerint:

a VI. fejezet 48./ pont módosítás előtti addig bekezdés nélküli tartalmi része (1) bekezdés lesz, a VI. fejezet 48./ pont kiegészül (2) bekezdéssel:

,, (2) bekezdés  (a) rész:         A  tagdíj  mértéke  2019.  december  31-ig  15.000  Ft,  amely  a

terület·i   (megyei,   fővárosi)  szervezetek  és  az  országos  kamara  között  80:20  %-ban kerül

megosztásra. A tagdíj mértéke 2020. január l-től 30.000 Ft, amely a területi  (megyei, fővárosi) szervezetek és az országos kamara között 75:25 %-ban kerül megosztásra.”

 1. /2019.03.27.K.KGY határozat: a küldöttközgyűlés 47 fő jelen lévő, szavazásra jogosult küldött 35 igen szavazattal, 10 ellenszavazatés 2 tartózkodás mellett elfogadta az alapszabály módosítási javaslatot, amely szerint az alapszabály VI. fejezet 48./ pont (2) bekezdés kiegészül (b) résszel a következők szerint:

 

,,(b) A megyei szervezet vezetősége· egyedi kérelemre indokolt esetben jogosult  a mindenkor érvényes tagdíj maximum 50 %-át elengedni a kérelmező részére a kérelem benyújtásának évére vonatkozóan. A kérelem indokolt esetben több évben is benyújtható.”

 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 40 fő jelen lévő, szavazásra jogosult küldött 37 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta az alapszabály módosítási javaslatot, amely szerint az alapszabály VI. fejezet 48./ pont (2) bekezdés kiegészül (c) résszel a következők szerint:

,,(c) A tagdíj csökkentési kérelem indokoltságának feltételeit a kamara tagfelvétellel, tagdíjfizetéssel és tagnyilvántartással kapcsolatos sza bályzata részletesen meghatározza.”

 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 40 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a küldött közgyűlés felhatalmazza és megbízza a kamara elnökségét a tagfelvételi, tagdíjfizetési és tagnyilván tartási szabályzat megalkotására, határideje 2019. május 31., előkészítéséért felelős Dr. Tarcali Gábor elnök és Nagy János Felügyelő Bizottság elnök.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 38 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a küldött közgyűlés felhatalmazza és megbízza a kamara elnökségét oktatási- és továbbképzési szabályzat megalkotására, határideje 2019. május 31., előkészítéséért felelős Dr. Tarcali Gábor elnök és Dr. Vétek Gábor Oktatási- és Továbbképzési Bizottság elnök.

Budapest, 2019. március 27.

Dr. Aponyi Lajos főtitkár, NMNK /4-L .