A 2020. február 7.-i közgyűlés egyik fontos napirendje a tagdíj emelést követően a tagsági viszony, a kamara és a tagok közötti további kapcsolat átgondolása. Olvassátok el figyelmesen!

Kedves Tagtárs!

A 2020. február 7.-i közgyűlés egyik fontos napirendje a tagdíj emelést követően a tagsági viszony, a kamara és a tagok közötti további kapcsolat átgondolása.

A kamarai tagdíj 2020. évtől 30 000 Ft/év. Ennek a jelentős tagdíjnövekedésnek okán minden tagtársunknak mérlegelni kell, hogy érdekében áll-e megfizetni. Ebben a döntésben szeretnénk segíteni azzal, hogy összefoglaltuk a tagsági viszonnyal kapcsolatos előírásokat.

Kinek van szüksége a kamarai tagságra:

1, aki növényvédelmi szaktanácsadónak minősül – a 16/2019.(IV.29.) AM rendelet értelmében mindenki

2, akinek növényorvosi vényt kíván kiállítani – mert csak kamarai tag kaphat, és állíthat ki növényorvosi vényt

3, akinek szakmai érdeklődése, a szakmai ismereteinek a szinten tartása miatt ezt szükségesnek gondolja

4, aki fontosnak érzi, hogy a Kamará(nk)hoz tartozzon – a személyes kapcsolataiért

Az alapszabály a tagsági viszony 5 lehetséges formáját nevesíti: (aktív) tag, nem praktizáló tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag, illetve a tagság szüneteltetése.

………………………………………………………………………………………….

41./    A (aktív) tagok jogai és kötelezettségei:

(3)     A Kamara tagja jogosult a Kamara területi szervezetének közgyűlésén szavazati joggal részt venni, választhat, s amennyiben vele szemben kizáró ok nem áll fenn, bármely tisztségre megválasztható.

(4)      Jogosult igénybe venni a Kamara szolgáltatásait…..

(7)      A kamarai tag kötelessége, hogy fizesse a küldöttközgyűlés által megállapított kamarai tagdíjat, ….

41./A  Nem praktizáló tag

(1) A Kamara nem praktizáló tagja olyan korábban aktív kamarai tag lehet, aki aktív szakmai tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, de továbbra is részt kíván venni a kamarai munkában, tagja kíván maradni a Kamarának.

(2) A nem praktizáló tagsági viszonyt a tag kérésére a területi szervezet közgyűlése hagyja jóvá.

(3) A nem praktizáló tag jogosult a Kamara valamennyi, a tagjai számára nyújtott szolgáltatását és kedvezményét a kamarai tagokra vonatkozó szabályok szerint igénybe venni, részt vehet a továbbképzéseken.

(4) A nem praktizáló tag jogosult tanácskozási joggal részt venni a területi szervezet közgyűlésén, de szavazati joggal nem rendelkezik és kamarai tisztségre nem választható meg.

(5) A nem praktizáló tag tagdíját a területi szervezet Közgyűlése állapítja meg, amely mindenkor az aktív tagok által fizetendő tagdíj 10-50 %-a lehet.

(6) A nem praktizáló tag bélyegzője bevonásra kerül, növényorvosi vényt nem állíthat ki, de végzettsége alapján II. forgalmi kategóriás engedélyre jogosult.

(7) A nem praktizáló tag bélyegzőjének bevonásáról a területi szervezet titkára tájékoztatja a megyei növényvédelmi területen működő szakhatóságot.

41./B  Egyéb tagság

(1)      Pártoló tag

  1. a) A Kamara pártoló tagjai lehetnek azok a természetes- vagy jogi személyek akik, tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal a Kamara céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket céljaival, hajlandóságukat a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére.
  2. c) A pártoló tag jogosult a Kamara valamennyi, a tagjai számára nyújtott szolgáltatását és kedvezményét a kamarai tagokra vonatkozó szabályok szerint igénybe venni.

(d) A pártoló tag jogosult tanácskozási joggal részt venni a területi közgyűlésen, de szavazati joggal nem rendelkezik és kamarai tisztségre nem választható meg.

(e) Tagdíjukat a területi közgyűlés állapítja meg.

Hozzá kell tenni, hogy a pártoló tagnak nincs bélyegzője (ezt, ha korábban volt be kell vonni), nem állíthat ki növényorvosi vényt, de mint felsőfokú végzettséggel rendelkező a II. kategóriás igazolvány kiállítására jogosult (5 évenkénti 8 órás továbbképzéssel).

(2)      Tiszteletbeli tag

  1. a) A Kamara tiszteletbeli tagja olyan büntetlen előéletű természetes személy lehet, akit a tiszteletbeli tagságra a Kamara (országos) elnöksége többségi döntésével felkér, és aki a felkérést elfogadja. Bármely kamarai tag javasolhat természetes személyt tiszteletbeli tagságra a Kamara országos elnökségének.

Alapszabály 38./    Tagsági viszony szüneteltetése, felfüggesztése:

(1)      Szünetel a kamarai tagsági viszonya annak a tagnak, aki azt az éves első közgyűlésig, de legkésőbb tárgyév március 31-ig kéri,

(4)      A kamarai tagság szüneteltetése vagy felfüggesztése esetében a szüneteltetés vagy felfüggesztés előtt felmerült kamarai tagdíj hátralékot a visszatérő tagnak a visszatérési kérelem benyújtásakor rendezni kell.

(5)      A tagsági viszony szüneteltetés vagy felfüggesztés időtartama alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel.

…………………………………………………………………………………………

A tagsági viszony megszüntetése is választható, ennek két módja lehetséges:

1, bejelentés a Kamara Megyei Területi Szervezete elnökének, a kamarai igazolványt és a bélyegzőt le kell adni, a fel nem használt vényeket le kell adni, a megyei szervezet bejelenteni a növényvédelmi hatóságnak a visszavont (érvénytelenített) bélyegző számát.

2, „lépjen ki belőlem a Kamara” – a tag felszólítás ellenére sem fizeti meg a tagdíjat, ezt követően a tagsági viszonyt a 2000. évi Kamarai törvény 19. § (1) alapján: Megszűnik a tagsági viszonya annak, … aki két hónapot meghaladóan felszólítás ellenére nem fizet tagdíjat és a területi szervezet vezetőségétől fizetési kedvezményt, illetve haladékot nem kapott.

Tagsági viszony helyre állítása: mindkét esetben újra le kell folytatni a jelentkezési eljárást. (jelentkezési lap, erkölcsi bizonyítvány, fénykép, új igazolvány, bélyegző, regisztrációs díj).

Ezen felül, ha a tagsági viszony tagdíj elmaradás miatt szűnt meg, akkor az elmaradt tagdíjat visszamenőleg is meg kell fizetni.

Alapszabály 40./      Kamarai tag kizárása:

(4)      A kamarai tagdíj nem fizetése miatt a Tv. 19. § (1) d) kizárt kamarai tag újbóli tagsági viszonyát csak a kamarai tagdíj hátralék befizetése után kérelmezheti.

A teljes jogú tagság helyreállítása a nem praktizáló tag esetében egyszerű, gyors, egyéb esetekben új tagfelvételi eljárást jelent.  

………………………………………………………………………………………….

Mik a Kamara szolgáltatásai?

1, az aktív tagsághoz kötődően a vény felírási jogosultság

2, a törvényben előírt öt évenkénti (vagy folyamatos) továbbképzés biztosítása, ami már nem kötődik az aktív tagsághoz.

3, szakmai, kulturális rendezvények szervezése

4, a kamara által a tagoknak térítésmentesen átadható eszközök (drón, talaj vizsgáló szett, mikroszkóp), és a kedvezményes árú szakmai szolgáltatás (víz vizsgálat, DON toxin vizsgálat), meteorológiai, rajzásdinamikai megfigyelések.

5, közgyűlésen, tanácskozási joggal való részvétel – a szakmai társaság…

A fentiek alapján dönteni kell, ki, mit választ.

A kamarai tagdíj 2020. évtől 30 000 Ft/év, a nem praktizáló tag tagdíja a teljes tagdíj 10-50%-a, a pártóló-tag tagdíját a megyei szervezet határozza meg.

Mivel mind a nem praktizáló, mind a pártoló tag jogosult a kamara „szolgáltatásait” igénybe venni, pl. a szakmai rendezvényeinken, a továbbképzéseken jogosult részt venni, ezért jogosnak tekintjük, hogy a kamara működéséhez hozzájárulást kérjünk tőlük. A közgyűlés elé terjesztendő javaslatunk szerint a pártoló tagoktól a korábbi, évi 12 000 Ft, a nem praktizáló tagoktól a tagdíj 50%-át, évi 15 000 Ft tagdíjat javasolunk kérni. Természetesen ezt a Közgyűlésnek kell jóváhagyni.

A 2020. február 7.-i közgyűlés a tagsági viszony fentiek szerinti mérlegelése miatt, megítélésünk szerint, kiemelten fontos. A közgyűlésig kérjük, várjatok a kilépési döntéssel, a határidő (a szüneteltetés esetén is) március 31. Kérünk mindenkit, vegyen részt a közgyűlésen, segítsen a közös döntéshozatalban, bízunk abban, hogy ott, az esetlegesen felmerülő kérdéseitekre választ (ilyet, vagy olyat) fogtok kapni.

A részvétel szempontjából fontos az is, hogy 2020-tól a tagdíjfizetést alapvetően a közgyűlés alkalmával kívánjuk rendezni, helyben befizetve. Elsősorban azért, hogy a korábbi években sajnálatosan gyakori fizetési elmaradásokat és az abból következő jelentős adminisztráció növekedést megelőzzük. Ugyanis, a 2019. évi Számvevőszéki vizsgálat következményeként (de alapvetően a törvényi Előírás okán), a jövő évtől nem tudunk eltekinteni attól, hogy aki a jogszabályban előírt tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azt, mivel nincs mérlegelési lehetőségünk, fájdalom, de ki kell zárni! (A tagdíj jogi szempontból az állam által, a kamarának átengedett adónak, azaz közpénznek minősül. A következményeket korábban részleteztem.)  

2020.01.02.

                                                             Both Gyula sk.   Eredics András sk.