Teljeskörű Állásfoglalás – A Permeteződrónok legális alkalmazásának kötelező szabályai 2024.01.03.

 

Tisztelt Szakemberek, Gazdálkodók, Permeteződrónokkal foglalkozók vagy foglalkozni vágyók!

Tagunk, Borhi András kezdeményezésére és a Vas megyei Növényorvosi Kamara elnökségének egyöntetű támogatásával, 2023. augusztus 15-én közös állásfoglalásra kértük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt és a Légügyi Felügyeleti Hatósági Hivatalt. A kérés Hatóságok felé való eljuttatásában, nyomatékosításában segítséget kértünk a Növényorvosi Kamara Országos szervezetétől. A kérés elküldésének napján jelent meg az első hatóságilag engedélyezett növényvédőszer permeteződrónra.

Az elmúlt években rohamosan fejlődtek a permeteződrónokkal kapcsolatos EU-s és magyar jogszabályok, rendeletek és technológiai lehetőségek. Rengeteg a félinformáció, nem megfelelő a tájékoztatás és félrevezető tévhitek keringenek a téma kapcsán, főként a számunkra legfontosabb részében, a mezőgazdasági felhasználással kapcsolatban. 

Külön köszönetet szeretnénk mondani a Növényorvosi Kamara elnökének, Hunyadi István úrnak, akinek hathatós segítségével sikerült megkapnunk egy mindenre kiterjedő, teljes állásfoglalást a téma kapcsán. Ezenfelül szeretnénk köszönetet mondani Dr. Szauer Balázsnak, a Cloud for Intelligent Airplace Zrt. vezérigazgatójának, hogy közbenjárt a hatóságoknál a teljeskörű álláspont kialakításában. Az állásfoglalást 2023.12.15-ei dátummal keltezték. A VMNK 2024. január 3-ai napon kapta meg az állásfoglalást.

 

HIVATALOS ÁLLÁSFOGLALÁS A PERMETEZŐDRÓNOK LEGÁLIS HASZNÁLATÁRÓL:

CloudforIntelligentAirplace Zrt.

M: +36 20 312 1823

E: info@cloudia.info

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

Vas Megyei Területi Szervezet Vezetősége

részére

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Hivatkozással 2023. augusztus 15. napján kelt, állásfoglalás iránti kérésükre, és a légiközlekedési hatósággal történt egyeztetést követően, az alábbiakról tájékoztatom:

A feltett kérdések tételes megválaszolását megelőzően globális áttekintést szeretnénk adni arról, hogy a pilóta nélküli légijármű-rendszerekkel megvalósított permetezési tevékenységek milyen jogszabá­lyi kontextusban értelmezhetők. A tevékenység komplexitása révén, itt egyszerre kell kielégíteni kü­lönböző szabályozó hatóságok követelményeit, melyek eltérő területeket fednek le:

– Légijárműre vonatkozó követelmények: a felhasznált légijárműnek (pilóta nélküli légi- jármű-rendszer) alkalmasnak kell lennie a tevékenység ellátására, figyelmébe véve az (EU) 2019/945 rendeletben meghatározottakat. Itt kifejezetten a légijármű repülésbiztonsági funkcióit kell szem előtt tartani és vizsgálni.

– Kijuttató eszközre vonatkozó követelmények: kizárólag a Magyar Agrár- és Élettudomá­nyi Egyetem (MATE) által kiadott típusminősítéssel ellátott kijuttató eszközök használhatók, így a felhasználandó pilóta nélküli légijármű-rendszemek (UAS) szerepelnie kell a Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzékében1. A jegyzékben csak olyan eszközök szerepelhetnek, melyek a kijuttatás során megfelelően működnek, és kielégí­tik a kijuttatásra vonatkozó követelményeket. Jogszabályi háttér: a növényvédelmi tevékeny­ségről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 33-36.§.

– Felhasznált vegyszerre vonatkozó követelmények: Csak a leiratban megfelelő módon lehet használni a szereket, figyelembe véve a légi munkavégzésre vonatkozó szabályokat is. Jog­szabályi háttér: a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM- GKM-KvVM együttes rendelet 9.§ (2) és 13.§.

– Távpilótára vonatkozó követelmények: a műveletet csak olyan távpilóta hajthatja végre, aki szerepel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartásában.

– Művelet elvégzésére vonatkozó követelmények:

 • A műveletnek légiközlekedési szempontból engedélyezettnek kell lennie, melyet úgy lehet teljesíteni, ha a műveletet végrehajtó UAS-üzembentartó rendelkezik a légiköz­lekedési hatóság által kiadott műveleti engedéllyel vagy könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvánnyal. Ennek oka, hogy az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet alapján min­den kijuttatást magában foglaló művelet speciális kategóriájú műveletnek minősül, melyet csak műveleti engedély vagy könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvány birtoká­ban lehet elvégezni. Jogszabályi háttér: 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3.§ (8).
 • A műveletet növényvédelmi szempontból be kell jelenteni a kezelést megelőző mun­kanap reggel 9 óráig a területileg illetékes növényvédelmi és talajvédelmi igazgató­ságnak. Jogszabályi háttér: 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A., 3/B. és 3/C.§.

 

További részletes információk az alábbi tudományos publikációban érhető el:

Dr. Sándor Zsolt és Dr. Pusztai Máté: Pilóta nélküli légi járművek a mezőgazdaság szolgálatában – a hazai hatósági szabályozási keretrendszer. Repüléstudományi Közlemények, 34(3), 47-57. https://doi.org/10.32560/rk.2022.3.4

A hivatkozott levélben az áll, hogy a pilóta nélküli légijármű-rendszerekkel (továbbiakban drónok) való permetezés illegális, mivel nincs engedélyezett növényvédőszer. Ezen állítás nem helytálló, ugyanis a NEBIH 2023. augusztus 15-én bejelentette, hogy kiadásra került az első módosított enge­délyokirat, mely lehetővé teszi a drónokkal történő kijuttatást is2.

A levélben szerepel, hogy milyen kompetenciakövetelmények szükségesek ahhoz, hogy valaki drónnal permetező műveletet hajtson végre. A lista olyan szempontból pontatlan, hogy a képzettségi kom­petenciákat a távpilótának kell kielégítenie, és az üzembentartóra vonatkozó követelményeket pedig jogi személy is kielégítheti. Ez a két entitás nem feltétlenül ugyanaz, és az (EU) 2019/947 rendelet is eltérő felelősségi köröket állapít meg az üzembentartóval és a távpilótával szemben. Lényeges, hogy további követelmény is társul a tevékenység elvégzéséhez, mégpedig az, hogy az adott műveletet jelenteni kell a megyei kormányhivatalhoz is (területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága – NTI).

A MATE típusminősítéssel ellátott pilóta nélküli légijármű önmagában nem elegendő, ugyanis ahhoz, hogy a légiközlekedési hatóság a repülést engedélyező műveleti engedélyt vagy könnyű UAS-üzembentartói tanúsítványt adjon ki, ahhoz szükséges az alábbi konjunktív előfeltételek teljesítése:
– az UAS üzembentartó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik;
– az UAS-üzembentartót a légiközlekedési hatóság nyilvántartásba vette;
– az alkalmazandó UAS-t a légiközlekedési hatóság nyilvántartásba vette; és
– a nyilvántartásba vétel során kiadott nyilvántartási azonosító és nyilvántartási jel az UAS-on feltüntetésre került.

Lényeges, hogy a MyDroneSpace applikáción keresztül a légtér foglalása nem valósul meg, kizárólag tájékoztatást nyújt a légiközlekedés többi szereplője számára az UAS-művelet tényéről és helyéről.

A művelet növényvédelmi szempontból kijuttatási terv nélkül is végrehajtható, ha teljesülnek a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/B.§ (l)-ben foglalt feltételek és ilyenkor lehetőség van ezen jogszabályhely alapján bejelentéssel végezni a műveletet, de ekkor is szükséges, hogy az UAS-üzembentartó rendelkezzen a légiközlekedési hatóság által kiadott műveleti engedéllyel vagy LUC-al.

A továbbiakban a részletes kérdések megválaszolását biztosítjuk – sorrendben, a válasz sorszáma a kérdés sorszámával azonos:

 1. Hatóanyag-engedélyezési vagy engedély-kiterjesztés során szükséges dokumentumok:

Szét kell választani, hogy légiközlekedési vagy növényvédelmi területről van szó. Légiközlekedési szempontból szükséges, hogy a művelet megkezdését megelőzően az üzembentartó rendelkezzen ki­adott műveleti engedéllyel vagy LUC-al, mely feljogosítja arra, hogy a benne foglalt korlátozások alapján a légtérhasználat megvalósuljon. A követelmények azonosak, mint bármely permetezéssel kapcsolatos művelet esetén. A légiközlekedéssel kapcsolatos szabályok nem tesznek különbséget a kijuttatások típusai között.

Növényvédelmi szabályok kielégítésével kapcsolatosan a NÉBIH az illetékes. A kísérleti helyszí­nekre vonatkozó követelményeket ők határozzák meg, melyek, ha szigorúbbak, mint a légiközleke­dési szabályok, akkor értelem szerűen azokat kell betartani. Erre a légiközlekedési hatóság által jó­váhagyott, a műveleti engedély vagy LUC kiadásához szükséges üzemeltetési kézikönyvben is köte­les kitérni az üzembentartó.

 1. Szükséghelyzeti engedélyek

A NÉBIH weboldalán található dokumentumok kitöltése kötelező3, figyelembe véve a 1107/2009 EK rendelet4 53 cikk „Növényvédelmi szükséghelyzetek” c. részt.

 1. Későbbi műveletek során a dokumentációs kötelezettség

Légiközlekedési szempontból irreleváns, hogy szükséghelyzeti, kísérleti vagy egyéb engedélyokirat biztosítja növényvédelmi oldalról a kijuttatás jogszerűségét, azaz minden kijuttatási művelethez szük­séges feltétel a műveleti engedély, vagy LUC megléte és az abban foglaltak teljesítése. Ez utóbbiak megszerzésének pedig a megfelelően képzett személyzet és megfelelő UAS (MATE tanúsítvány, stb.) megléte az előfeltétele.

 1. Kijuttatásra engedélyezett anyagok

Az engedélyokirat tartalmazza a drónos kijuttatásra vonatkozó követelményeket. Ha ilyen tartalom nem található az adott vegyszer engedély-okiratában, akkor az a szer csak kísérleti engedély birtoká­ban juttatható ki UAS-al, a Pest Megyei Kormányhivatal által engedélyezett módon.

 

Az engedélyokirat a kijuttatás módjára vonatkozó információt tartalmaz, azaz, hogyan kell, milyen cseppmérettel és egyéb növényvédelmi és időjárási paraméterek betartásával megvalósítani a kijutta­tási műveletet.

 1. Nem megfelelő módon végrehajtott műveleteket végzőkkel szembeni eljárások

Több szervezet tud eljárást kezdeményezni akár hivatalból, akár kérelemre (ez érkezhet társszervtől vagy bejelentés alapján is). A légiközlekedési hatóság azt ellenőrzi, hogy légügyi szempontból a lég­térhasználat szabályos volt-e, NÉBIH pedig a növényvédelmi szempontok betartását vizsgálja. Az egyes hatóságok bármikor bevonhatnak más szerveket is kivizsgálásba, és tájékoztatást is adhatnak egymásnak egy-egy eljárásról. így elképzelhető, hogy egy eljárással és egy művelettel kapcsolatosan több hatóság is vizsgálódni fog.

A vizsgálatok célja, hogy a műveletek szabályosságát feltárják.

 1. Bírságok összege

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (Lt.) 66/A. § (1) bekezdése alapján a légiközle­kedési birság felső határa 100 millió forint. A kiszabott bírság a szabálytalanság súlyától, az üzem­bentartó együttműködésétől, a korábbi szankcióktól és az elkövetett cselekmény kockázatától is függ. A szankciók kiszabásánál a 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról rendelkezéseit kell alapul venni.

A bírság összege semmilyen formában nem befolyásolja az esetleges károkozás nyomán felmerülő kártérítési kötelezettség terjedelmét, ahogyan az esetleges szabálysértési vagy büntetőjogi felelősség­gel sem áll összefüggésben.

 1. Kísérleti engedély kiadása műveleti engedély hiányában

Kísérleti engedély kiadása a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kije­löléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 19. § a) pontja alapján a Pest Megyei Kormányhi­vatal hatáskörébe tartozik 2017 óta. Tekintettel az (EU) 2019/947 rendelet 2020. december 31. napján bekövetkezett hatályba lépésére, műveleti engedély nélkül nem lehet szabályos kijuttatást végezni UAS-al, akkor sem, ha nem növényvédőszer kerül kijuttatásra. A kísérleti engedély kiadására vonat­kozó eljárás az alábbi linken keresztül elérhető5. Ez alapján a kísérleti engedély kiadása során nem kerül sor a műveleti engedély meglétének vizsgálatára, ugyanakkor az UAS üzembentartó szabály- sértést követ el, amennyiben műveleti engedély hiányában végez a kísérleti engedélynek megfelelő kijuttatási műveletet.

 1. Könnyítések kérdése

 

Légiközlekedési hatóság részéről nem elegendő a folyamatban lévő engedélyezés. A tevékenységre
vonatkozó engedély hiányában a művelet szabálytalan. EU rendelet alól nemzeti szinten tilos eltérni
megengedőbb irányba.

 1. Utólagos ellenőrzések

Az (EU) 2019/947 rendelet UAS.SPEC.050 1. g) pontjának megfelelően az UAS-üzembentartó köteles a távpilóta és az UAS-művelet szempontjából fontos feladatokat ellátó egyéb személyzet, valamint a karbantartó személyzet tagjainak képesítésével, tanfolyamaival kapcsolatos iratokat és adatokat, az érintett személyek alkalmazásának ideje alatt és annak megszűnésétől számított 3 évig, valamint az UAS-en végzett karbantartási tevékenységekkel kapcsolatos információkat és az UAS-műveletekre vonatkozó információk, beleértve a szokatlan műszaki vagy üzemeltetési eseményeket és a műveleti engedélyben előírt egyéb adatokat, legalább 3 évig megőrizni.

Az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 18. cikke alapján ezeket a légiközlekedési hatóság jogosultellenőrizni. A szabálysértések esetén a 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegésekszankcióiról, I. fejezet 4. elévülésre vonatkozó rendelkezései irányadók.

 1. Légiközlekedési hatóság és NEBIH közötti adatcsere

Igen, van rá lehetőség, hiszen a hatóság a jogszabályok adta keretek között kérhet adatokat magánszemélyekről, szervezetektől és hatóságoktól is.

Kelt: Rajka, 2023. december 15.

Tisztelettel:

CloudforIntelligentAirplace Zrt.

Képviseli: Dr. Szauer Balázs, vezérigazgató

 

Hivatkozások:

 

 1. https://uni-mate.hU/documents/d/mate/forg-hoz-eng-novved-gepek-jegyz_20231117-pdf
 2. https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszagon-elsokent-egy-rovarolo-szert-juttathatnak-ki-dronnal
 3. https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1107
 5. https://www.kormanyhivatal.hu/download/5/ff/44000/K%C3%ADs%C3%A9rleti%20enged%C3%A9lyek%20kiad%C3%A1sa.pdf

 

HIVATALOS ÁLLÁSFOGLALÁSKÉRÉS A VMNK részéről:

 

Tisztelt Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara!

Tisztelt Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal!

Tisztelt Légügyi Felügyeleti Hatósági Hivatal!

 

A Vas megyei Területi Szervezetet – tagja révén – közelről érinti a drónokkal való munkavégzés szabályozása, a kialakult dezinformációs helyzet és jelen állás szerint nem látjuk biztosítottnak, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő módon lehet bármilyen munkát végezni permetező drónnal, főként növényvédelemben.

 

A Kamara és a Hatóságok segítségét kérnénk mindenki által közösen egybehangzó álláspont kialakításában, az alábbiak szerint:

 

A Kamarától, NÉBIH-től és Légügyi hatóságtól szeretnénk tájékoztatást kérni az ügymenetekkel kapcsolatosan. Szeretnénk információkat és a Permetező drónokra vonatkozó közös jogszabályok okán egyértelmű tájékoztatást kapni a hatóságoktól, mivel sok a tisztázatlan kérdés a következő témákban:

 1. a permetező drónok kísérletben való alkalmazása (kísérleti engedélykérelemmel, műveleti engedély megléte),
 2. valamint szükséghelyzeti engedéllyel végezhető tevékenység,
 3. és jövőbeni üzemi felhasználásával kapcsolatban.

 

A permetező drónok jelen vannak az országban évek óta, viszont használatuk illegális, vagyis nagyon szigorú bizonyos esetekben (okkal!), mivel nincs engedélyezett növényvédőszer készítmény. Az idei évben rendeződött a jogszabályi háttér a képzések tekintetében, a speciális képzés is véglegesedett és minden szükséges képzettség elérhető.

Jelenlegi EU 945 és 947/2019 rendelet és magyar 4/2022. (II. 8.) AM rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM jogszabályok alapján a permetező drónok alkalmazására úgy van lehetőség, ha a következő képzettségek és engedélyek birtokában van a vállalkozó, vagy cég:

 • Zöld köny, azaz legalább 80 órás növényvédelmi végzettség, „Növényvédő-szer felhasználó” tanfolyam
 • A1/A3 és A2 képesítés
 • Pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány – Speciális képzés
 • Növényvédelmi drónpilóta végzettség
 • Típusminősített drón
  • Bejelentett, lajtstromszámmal ellátott drón
  • Bejelentett üzembentartó
  • Felelősségbiztosítás adott drónra

 

 • NÉBIH Növényvédelmi drónpilóta listán való szereplés a képzések birtokában

(csak a listán szereplő személyek kezelhetnek permetező drónokat!)

Műveleti engedély

(mivel permetező drón esetében, ha bármit kijuttatunk, speciális kategóriáról beszélünk a Légügyi hatóság jogszabályai szerint, műveleti engedély köteles, amelynek kiadása és nyilvántartásba vétele a légügyi hatóság hatásköre)

 • Növényvédelmi szakirányítóval szerződés kötése kötelező, amennyiben valaki a tevékenységet folytatni akarja, de nincsen ilyen képzettsége.
  • Melyik növényvédelmi szakirányító kötne szerződést kísérletek során megszerzett, kiforrott és szakmailag alátámasztott tapasztalatok hiányában?

A permetező drónnal végzett tevékenység során szükséges, műveleti engedély birtokában:

 • Mydronespace applikációval légtérfoglalás speciális kategóriában, ha nem szükséges eseti légteret igényelni 30 nappal előtte
 • Eseti légtér, ha szükséges a terület elhelyezkedése miatt, min. 30 nappal előtte
 • 30 nappal a művelet előtt kijuttatási terv küldése
 • kísérlet esetén 2 nappal a művelet előtt helyszín és időpont küldése

(csatolva a Kísérleti engedélyek kiadása növényvédő szerek esetében drónnal kijuttatva_2023 című fájl, amelyet a Pest Vármegyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztálya adott ki)

 

Az országban az első Műveleti engedélyt 2023. július végén fogadta el a Légügyi hatóság, az ABZ Drone Kft tájékoztatása szerint. A kísérleti engedélyezési és üzemi folyamatok során is szükségesek a jogszabályok alapján a fentebb felsorolt engedélyek.

Kérdéseink a következők lennének az előzőekben leírtak alapján mind a NÉBIH vonatkozásában, mind a Légügyi hatóság felé való tájékoztatás kérésben, mivel mindkét hatóság felé meg kell felelni a hatályos jogszabályok alapján permetező drónnal kapcsolatos tevékenység esetén:

 1. Hatóanyag-engedélyezési, vagy engedély-kiterjesztési kísérlet során, mik a szükséges dokumentumok abban az esetben, ha a permetező drónnal a megfelelően képesített pilóta kijuttatást végez?
 2. Szükséghelyzeti engedély kiadása során milyen dokumentumok és engedélyek szükségesek a tevékenység végzéséhez?
 3. Későbbi üzemi műveletek során milyen dokumentumok és engedélyek szükségesek?

 

 

 1. Milyen anyagok kijuttatása engedélyezett, valamint milyen anyagok kijuttatása tiltott jelenleg? Egyértelműen tilos növényvédőszerek kijuttatása, csak az engedélyokiratban permetező drónnal való kijuttatásra engedélyezett/kiterjesztett készítménnyel szabad kezelést végrehajtani.
 2. Milyen eljárások kezdődnek a nem megfelelő dokumentumokkal és engedélyekkel rendelkező személyek és cégek ellen?
 3. Mekkora összegű bírságok szabhatóak ki az előző 5. kérdésben említett esetben?
 4. A NÉBIH adhatott vagy adhat ki Kísérleti engedélykérelmet Műveleti engedély hiányában?
 5. A NÉBIH és a Légügyi hatóság tervezi a mezoparcellás hatóanyag-engedélyezési kísérletek esetén a könnyítést, valamely formában? Mondjuk készülés alatt lévő műveleti engedély elfogadása?
 6. Az utólagos ellenőrzések során, visszamenőleg hány évre és milyen dokumentumokat kérhetnek a hatóságok?
 7. A Légügyi hatóság kérheti a NÉBIH-től az évek során kiadott kísérleti, szükséghelyzeti és üzemi engedélyeket, amelyek Permetező drónokkal kapcsolatos tevékenységet tartalmaznak?

Segítségüket előre köszönve:

NMNK Vas Megyei Területi Szervezete

Vezetőség

Szombathely, 2023.08.15

Hivatalos dokumentumok:

Állásfoglalás kérése Permetező drónok jelenlegi helyzetéről 2023.08.15. – VMNK vezetőség

CloudIA_valaszlevel_Kamara Permeteződrónok legális alkalmazása – Állásfoglalás 2023.12.15