Spray2RateNGe Kalkulátor

Spray2RateNGe Kalkulátor

Friss hírek

Tagline

Ingyenesen használható a permetlé optimális beállításához segítséget nyújtó kalkulátorunk Kwizda Agro, Arysta LifeScience támogatással. ITT

Bővebben...
Webes analízis

Webes analízis

Tagline

Kamaránk saját fejlesztésű programja. Hogy pontosabb mérési eredmények legyenek. Felület analízis Megszámolás Kárbecslés

Bővebben...
Pest monitor

Pest monitor

Tagline

Elindult a nyugati határ menti megyék közös honlapja. Három nyelven fog üzemelni. Minden közérdekű kártevőről információkat fog közölni. Mindenkitől várunk…

Bővebben...

Aktuális ajánlatok

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS HATÁROZATOK 2019. március 27.

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara. 1112 Budapest, Budaörsiút 141-145.

 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 68 igen szavazat tal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ülés levezető elnöke Dr. Tarcali Gábor.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 68 igen szavaza ttal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés napirendi pontjait a módosított előterjesztés szerint.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 68 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetője Dr. Aponyi Lajos.
 1. /2019.03.27K. KGY határozat:  a  küldött  közgyűlés  68  igen szavazattal,  ellenszavaza t  és

tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítői Erdész Ferenc és Vikár Dóra.

 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 67 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodása  mellett  elfogadta  az  elnökség  2018.  évi  munkájáról   szóló beszá molót.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 62 igen szavazattal, 6 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizo ttság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.
 2. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 64 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta a kamara 2018. évi mérleg beszámolóját.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldött közgyűlés 64 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta a kamara 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról  szóló beszá molót.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 69 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Etikai- és Fegyelmi Bizottság beszámolóját a 2018. évi munkájáról.
 1. /2019.03.27.K.KGY határozat: a küldöttközgyűlés 65 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással elfogadta az Oktatási- és Továbbképzés i Bizottság beszámolóját a 2018. évi munkájáról.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 55 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Növény-, Környezet- és Élelmiszerbiztonsági Bizottság beszámolóját a 2017. évi munkájáról.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 57 igen szavazattal, ellenszavaza t és tartózkodás nélkül elfogadta a kamara 2019. évi költségvetését.

 

 1. /2019.03.27.K.KGY határozat: a küldöttközgyűlés. 57 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a kamara tisztségviselőinek 2019. évi tiszteletdijára vonatkozó előterjesztést.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 49 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozathoz mellékelt 2017. 05. 26.-i békéscsabai kihelyezett elnökségi ülésen hozott Vll./2017.05.26. számú elnökségi határozatban rögzített Alapszabály módosítási javaslatokat a melléklet szerint (1. melléklet).
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 50 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alapszabály formai módosításaira vonatkozó előterjesztést a melléklet szerint (2. melléklet).
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 49 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozathoz mellékelt 2017. 05. 26.-i békéscsabai kihelyezett elnökségi ülésen hozott VIII./2017.05.26. számú elnökségi határozatban rögz ített SzMSz módosítási javaslatokat a melléklet szerint (3. melléklet).
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés Gáll József javaslatára 50 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az SzMSz IV. fejezet l .e/ pont módosítását a következők szerint: ,,e/ Az éves tagdíjat egy összegben legkésőbb minden év március 31-ig kell befizetni."
 1. /2019.03.27.K.KGY határozat: a küldöttközgyűlés 50 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az SZMSZ formai módosításaira vonatkozó előterjesztést a melléklet szerint (4. melléklet) Szántóné Veszelka Mária kiegészítő javaslatával, amely szerint a 4. fejezet l 0. pont cl /4/ bekezdés az alábbiak szerint módosul ,,/4/ Ha a Tv vagy az Asz rendelkezései miatt, fegyelmi határozat alapján, illetve a tag saját kérésére valak inek a tag sági viszon ya megszűnik ,en-ől írásban tájékoztatni köteles az illetékes területi növényvédelmi hatóságot. Az illetékes területi növényvédelmi hatóságot a volt tag állandó lakhelye szerint kell meghatározni."
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 47 fő jelen lévő, szavazásra jogosult küldött 35 igen szavazattal, 11 ellenszavazat és 1 tartózkodás  mellett  elfogadta  a  tagdíj emelésére, valamint a területi szervezetek és az országos szervezet közötti megosztásá nak módosítására vonatkozó előterjesztést a következők szerint: 2020. január 1.-től 30 OOO Ft /é v a tagdíj összege, a tagdíj területi  szervezetek  és országos szervezet  közötti megosztása 75-25  %­ ra módosul, valamint az alapszabá ly módo sításra  vonatkozó  indítványt,  amelynek  értelmében az alapszabály kiegészül, és tartalmazza a tagdíj összegét és megosztásának mé11éké t a következők szerint:

a VI. fejezet 48./ pont módosítás előtti addig bekezdés nélküli tartalmi része (1) bekezdés lesz, a VI. fejezet 48./ pont kiegészül (2) bekezdéssel:

,, (2) bekezdés  (a) rész:         A  tagdíj  mértéke  2019.  december  31-ig  15.000  Ft,  amely  a

terület·i   (megyei,   fővárosi)  szervezetek  és  az  országos  kamara  között  80:20  %-ban kerül

megosztásra. A tagdíj mértéke 2020. január l-től 30.000 Ft, amely a területi  (megyei, fővárosi) szervezetek és az országos kamara között 75:25 %-ban kerül megosztásra."

 1. /2019.03.27.K.KGY határozat: a küldöttközgyűlés 47 fő jelen lévő, szavazásra jogosult küldött 35 igen szavazattal, 10 ellenszavazatés 2 tartózkodás mellett elfogadta az alapszabály módosítási javaslatot, amely szerint az alapszabály VI. fejezet 48./ pont (2) bekezdés kiegészül (b) résszel a következők szerint:

 

,,(b) A megyei szervezet vezetősége· egyedi kérelemre indokolt esetben jogosult  a mindenkor érvényes tagdíj maximum 50 %-át elengedni a kérelmező részére a kérelem benyújtásának évére vonatkozóan. A kérelem indokolt esetben több évben is benyújtható."

 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 40 fő jelen lévő, szavazásra jogosult küldött 37 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta az alapszabály módosítási javaslatot, amely szerint az alapszabály VI. fejezet 48./ pont (2) bekezdés kiegészül (c) résszel a következők szerint:

,,(c) A tagdíj csökkentési kérelem indokoltságának feltételeit a kamara tagfelvétellel, tagdíjfizetéssel és tagnyilvántartással kapcsolatos sza bályzata részletesen meghatározza."

 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 40 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a küldött közgyűlés felhatalmazza és megbízza a kamara elnökségét a tagfelvételi, tagdíjfizetési és tagnyilván tartási szabályzat megalkotására, határideje 2019. május 31., előkészítéséért felelős Dr. Tarcali Gábor elnök és Nagy János Felügyelő Bizottság elnök.
 1. /2019.03.27.KKGY határozat: a küldöttközgyűlés 38 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a küldött közgyűlés felhatalmazza és megbízza a kamara elnökségét oktatási- és továbbképzési szabályzat megalkotására, határideje 2019. május 31., előkészítéséért felelős Dr. Tarcali Gábor elnök és Dr. Vétek Gábor Oktatási- és Továbbképzési Bizottság elnök.

Budapest, 2019. március 27.

Dr. Aponyi Lajos főtitkár, NMNK /4-L .

Magyar Díszfaiskolások Egyesülete

 

Eseménynaptár

Felügyelői körzetek

Felügyelői körzetek 2019 v2 Vas megye

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Osztály

Vas megye méhsürüség

mehsuruseg [320x200]

Média partnerünk

banner-280x320

Partnereink

Ügyvédünk:

Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia

30 6865013

Üzemorvosunk:

Dr. Bakó Ildikó  30 9367266

Új Veszélyes kártevők

1242238532955189965Biohazard.svg.med

Előrejelzés

   Elorejelzes kicsi

 

PEST monitor

Google Maps logo

Sajtó szoba