Spray2RateNGe Kalkulátor

Spray2RateNGe Kalkulátor

Friss hírek

Tagline

Ingyenesen használható a permetlé optimális beállításához segítséget nyújtó kalkulátorunk Kwizda Agro, Arysta LifeScience támogatással. ITT

Bővebben...
Webes analízis

Webes analízis

Tagline

Kamaránk saját fejlesztésű programja. Hogy pontosabb mérési eredmények legyenek. Felület analízis Megszámolás Kárbecslés

Bővebben...
Pest monitor

Pest monitor

Tagline

Elindult a nyugati határ menti megyék közös honlapja. Három nyelven fog üzemelni. Minden közérdekű kártevőről információkat fog közölni. Mindenkitől várunk…

Bővebben...

Aktuális ajánlatok

A 2020. február 7.-i közgyűlés egyik fontos napirendje a tagdíj emelést követően a tagsági viszony, a kamara és a tagok közötti további kapcsolat átgondolása. Olvassátok el figyelmesen!

Kedves Tagtárs!

A 2020. február 7.-i közgyűlés egyik fontos napirendje a tagdíj emelést követően a tagsági viszony, a kamara és a tagok közötti további kapcsolat átgondolása.

A kamarai tagdíj 2020. évtől 30 000 Ft/év. Ennek a jelentős tagdíjnövekedésnek okán minden tagtársunknak mérlegelni kell, hogy érdekében áll-e megfizetni. Ebben a döntésben szeretnénk segíteni azzal, hogy összefoglaltuk a tagsági viszonnyal kapcsolatos előírásokat.

Kinek van szüksége a kamarai tagságra:

1, aki növényvédelmi szaktanácsadónak minősül - a 16/2019.(IV.29.) AM rendelet értelmében mindenki

2, akinek növényorvosi vényt kíván kiállítani – mert csak kamarai tag kaphat, és állíthat ki növényorvosi vényt

3, akinek szakmai érdeklődése, a szakmai ismereteinek a szinten tartása miatt ezt szükségesnek gondolja

4, aki fontosnak érzi, hogy a Kamará(nk)hoz tartozzon - a személyes kapcsolataiért

Az alapszabály a tagsági viszony 5 lehetséges formáját nevesíti: (aktív) tag, nem praktizáló tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag, illetve a tagság szüneteltetése.

………………………………………………………………………………………….

41./    A (aktív) tagok jogai és kötelezettségei:

(3)     A Kamara tagja jogosult a Kamara területi szervezetének közgyűlésén szavazati joggal részt venni, választhat, s amennyiben vele szemben kizáró ok nem áll fenn, bármely tisztségre megválasztható.

(4)      Jogosult igénybe venni a Kamara szolgáltatásait…..

(7)      A kamarai tag kötelessége, hogy fizesse a küldöttközgyűlés által megállapított kamarai tagdíjat, ….

41./A  Nem praktizáló tag

(1) A Kamara nem praktizáló tagja olyan korábban aktív kamarai tag lehet, aki aktív szakmai tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, de továbbra is részt kíván venni a kamarai munkában, tagja kíván maradni a Kamarának.

(2) A nem praktizáló tagsági viszonyt a tag kérésére a területi szervezet közgyűlése hagyja jóvá.

(3) A nem praktizáló tag jogosult a Kamara valamennyi, a tagjai számára nyújtott szolgáltatását és kedvezményét a kamarai tagokra vonatkozó szabályok szerint igénybe venni, részt vehet a továbbképzéseken.

(4) A nem praktizáló tag jogosult tanácskozási joggal részt venni a területi szervezet közgyűlésén, de szavazati joggal nem rendelkezik és kamarai tisztségre nem választható meg.

(5) A nem praktizáló tag tagdíját a területi szervezet Közgyűlése állapítja meg, amely mindenkor az aktív tagok által fizetendő tagdíj 10-50 %-a lehet.

(6) A nem praktizáló tag bélyegzője bevonásra kerül, növényorvosi vényt nem állíthat ki, de végzettsége alapján II. forgalmi kategóriás engedélyre jogosult.

(7) A nem praktizáló tag bélyegzőjének bevonásáról a területi szervezet titkára tájékoztatja a megyei növényvédelmi területen működő szakhatóságot.

41./B  Egyéb tagság

(1)      Pártoló tag

  1. a) A Kamara pártoló tagjai lehetnek azok a természetes- vagy jogi személyek akik, tevékenységükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal a Kamara céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket céljaival, hajlandóságukat a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére.
  2. c) A pártoló tag jogosult a Kamara valamennyi, a tagjai számára nyújtott szolgáltatását és kedvezményét a kamarai tagokra vonatkozó szabályok szerint igénybe venni.

(d) A pártoló tag jogosult tanácskozási joggal részt venni a területi közgyűlésen, de szavazati joggal nem rendelkezik és kamarai tisztségre nem választható meg.

(e) Tagdíjukat a területi közgyűlés állapítja meg.

Hozzá kell tenni, hogy a pártoló tagnak nincs bélyegzője (ezt, ha korábban volt be kell vonni), nem állíthat ki növényorvosi vényt, de mint felsőfokú végzettséggel rendelkező a II. kategóriás igazolvány kiállítására jogosult (5 évenkénti 8 órás továbbképzéssel).

(2)      Tiszteletbeli tag

  1. a) A Kamara tiszteletbeli tagja olyan büntetlen előéletű természetes személy lehet, akit a tiszteletbeli tagságra a Kamara (országos) elnöksége többségi döntésével felkér, és aki a felkérést elfogadja. Bármely kamarai tag javasolhat természetes személyt tiszteletbeli tagságra a Kamara országos elnökségének.

Alapszabály 38./    Tagsági viszony szüneteltetése, felfüggesztése:

(1)      Szünetel a kamarai tagsági viszonya annak a tagnak, aki azt az éves első közgyűlésig, de legkésőbb tárgyév március 31-ig kéri,

(4)      A kamarai tagság szüneteltetése vagy felfüggesztése esetében a szüneteltetés vagy felfüggesztés előtt felmerült kamarai tagdíj hátralékot a visszatérő tagnak a visszatérési kérelem benyújtásakor rendezni kell.

(5)      A tagsági viszony szüneteltetés vagy felfüggesztés időtartama alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel.

…………………………………………………………………………………………

A tagsági viszony megszüntetése is választható, ennek két módja lehetséges:

1, bejelentés a Kamara Megyei Területi Szervezete elnökének, a kamarai igazolványt és a bélyegzőt le kell adni, a fel nem használt vényeket le kell adni, a megyei szervezet bejelenteni a növényvédelmi hatóságnak a visszavont (érvénytelenített) bélyegző számát.

2, „lépjen ki belőlem a Kamara” - a tag felszólítás ellenére sem fizeti meg a tagdíjat, ezt követően a tagsági viszonyt a 2000. évi Kamarai törvény 19. § (1) alapján: Megszűnik a tagsági viszonya annak, … aki két hónapot meghaladóan felszólítás ellenére nem fizet tagdíjat és a területi szervezet vezetőségétől fizetési kedvezményt, illetve haladékot nem kapott.

Tagsági viszony helyre állítása: mindkét esetben újra le kell folytatni a jelentkezési eljárást. (jelentkezési lap, erkölcsi bizonyítvány, fénykép, új igazolvány, bélyegző, regisztrációs díj).

Ezen felül, ha a tagsági viszony tagdíj elmaradás miatt szűnt meg, akkor az elmaradt tagdíjat visszamenőleg is meg kell fizetni.

Alapszabály 40./      Kamarai tag kizárása:

(4)      A kamarai tagdíj nem fizetése miatt a Tv. 19. § (1) d) kizárt kamarai tag újbóli tagsági viszonyát csak a kamarai tagdíj hátralék befizetése után kérelmezheti.

A teljes jogú tagság helyreállítása a nem praktizáló tag esetében egyszerű, gyors, egyéb esetekben új tagfelvételi eljárást jelent.  

………………………………………………………………………………………….

Mik a Kamara szolgáltatásai?

1, az aktív tagsághoz kötődően a vény felírási jogosultság

2, a törvényben előírt öt évenkénti (vagy folyamatos) továbbképzés biztosítása, ami már nem kötődik az aktív tagsághoz.

3, szakmai, kulturális rendezvények szervezése

4, a kamara által a tagoknak térítésmentesen átadható eszközök (drón, talaj vizsgáló szett, mikroszkóp), és a kedvezményes árú szakmai szolgáltatás (víz vizsgálat, DON toxin vizsgálat), meteorológiai, rajzásdinamikai megfigyelések.

5, közgyűlésen, tanácskozási joggal való részvétel - a szakmai társaság…

A fentiek alapján dönteni kell, ki, mit választ.

A kamarai tagdíj 2020. évtől 30 000 Ft/év, a nem praktizáló tag tagdíja a teljes tagdíj 10-50%-a, a pártóló-tag tagdíját a megyei szervezet határozza meg.

Mivel mind a nem praktizáló, mind a pártoló tag jogosult a kamara „szolgáltatásait” igénybe venni, pl. a szakmai rendezvényeinken, a továbbképzéseken jogosult részt venni, ezért jogosnak tekintjük, hogy a kamara működéséhez hozzájárulást kérjünk tőlük. A közgyűlés elé terjesztendő javaslatunk szerint a pártoló tagoktól a korábbi, évi 12 000 Ft, a nem praktizáló tagoktól a tagdíj 50%-át, évi 15 000 Ft tagdíjat javasolunk kérni. Természetesen ezt a Közgyűlésnek kell jóváhagyni.

A 2020. február 7.-i közgyűlés a tagsági viszony fentiek szerinti mérlegelése miatt, megítélésünk szerint, kiemelten fontos. A közgyűlésig kérjük, várjatok a kilépési döntéssel, a határidő (a szüneteltetés esetén is) március 31. Kérünk mindenkit, vegyen részt a közgyűlésen, segítsen a közös döntéshozatalban, bízunk abban, hogy ott, az esetlegesen felmerülő kérdéseitekre választ (ilyet, vagy olyat) fogtok kapni.

A részvétel szempontjából fontos az is, hogy 2020-tól a tagdíjfizetést alapvetően a közgyűlés alkalmával kívánjuk rendezni, helyben befizetve. Elsősorban azért, hogy a korábbi években sajnálatosan gyakori fizetési elmaradásokat és az abból következő jelentős adminisztráció növekedést megelőzzük. Ugyanis, a 2019. évi Számvevőszéki vizsgálat következményeként (de alapvetően a törvényi Előírás okán), a jövő évtől nem tudunk eltekinteni attól, hogy aki a jogszabályban előírt tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azt, mivel nincs mérlegelési lehetőségünk, fájdalom, de ki kell zárni! (A tagdíj jogi szempontból az állam által, a kamarának átengedett adónak, azaz közpénznek minősül. A következményeket korábban részleteztem.)  

2020.01.02.

                                                             Both Gyula sk.   Eredics András sk.                                                    

Eseménynaptár

Felügyelői körzetek

Felügyelői körzetek 2019 v2 Vas megye

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Osztály

Vas megye méhsürüség

mehsuruseg [320x200]

Média partnerünk

banner-280x320

Partnereink

Ügyvédünk:

Börzsönyiné Dr. Kiricsi Szilvia

30 6865013

Üzemorvosunk:

Dr. Bakó Ildikó  30 9367266

Új Veszélyes kártevők

1242238532955189965Biohazard.svg.med

Előrejelzés

   Elorejelzes kicsi

 

PEST monitor

Google Maps logo

Sajtó szoba